ZSVB – Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku  dňa 30.septembra 2016 sa v kongresovej sále PALAS ATÉNA GRANDE hotela KASKÁDY v Sliači – Sielnici uskutočnil oslávilo svoje 20 ročné úspešné pôsobenie na Slovensku. Naša asociácia aj touto cestou gratuluje úspešnej dlhoročnej činnosti združenia, ktoré je významným pomocníkom spoločenstvám vlastníkov bytov ale aj individuálnym vlastníkom bytov. Jubilejná oslava združenia s krátkym zhrnutím 20 rokov úspešnej činnosti a prítomnosť zástupcov mnohých významných firiem, organizácií a združení z celého Slovenska jednoznačne potvrdzuje prospešnosť pre spoločenstvá vlastníkov bytov na Slovensku. 

Pre priblíženie atmosféry na oslave 20 ročného úspešného pôsobenia Vám predkladáme niekoľko foto záberov :

30_9_2016_uvodne_slovo_moderator

Slávnostný večer otvoril známy Prešovský rodák, herec Michal Hudák

30_9_2016_uvodne_slovo_prezidentka

Úvodný príhovor prezidentky Petry Jurčákovej

 

30_9_2016_uvodne_slovo_k_konarik

Príhovor speváka Karola Konárika

30_9_2016_spev_k_konarik

Úvodná pieseň pre publikum

 

Niektoré exkluzívne modely z módnej prehliadky. Dámy ale aj páni sa mali na čom pokochať !

30_9_2016_modna_prehliadka_01 30_9_2016_modna_prehliadka_02

 

30_9_2016_klavirny_virtuoz_jozef_holly

Vynikajúci klavírny virtuóz Jozef Hollý

 

V minulom roku sa po probléme so stavbou CENTROOM v Piešťanoch objavil ďalší problém so stavbou kúpaliska Galandia. V prvom momente bol najzjavnejší problém so statikou strechy a oceľovej konštrukcie. Prezident našej komory pán Ivan Pauer vo svojej reakcii na otázky novinárov naznačil možnosť ďalších problémov v ostatných konštrukciách vrátane zakladania na čo sa niektorí občania dotknutí touto stavbou kriticky na jeho adresu vyjadrili.

Včera dňa 27. sep 2016 o 18:15    Ladislav Odráška na portáli nasanitra.sme.sk zverejnil vybrané informácie z posledného najrozsiahlejšieho posudku spracovaný firmou z Banskej Bystrice. Podľa tohto posudku je  termálne kúpalisko v dezolátnom stave. Problémy sú už v základoch čo naznačil aj náš prezident Ivan Pauer. Celkové škody sa pohybujú okolo 3 mil. EUR…

Z nášho pohľadu je zaujímavá jedna skutočnosť s ktorou sa v posledných rokoch stále častejšie stretávame a to nalomená dôvera k posudzovaniu stavebných porúch, ale nie len ich, Slovenskými znalcami. Ak si čitateľ dobre všimne, posudok spracovali odborníci z Čiech.

cz_posudok_01_galandia cz_posudok_02_galandia cz_posudok_03_galandia

 

 

 

 

 

 

Autor článku poukázal na rozporuplné posudky cit z portálu nasanitra.sme.sk:

„Posudky si odporovali

O vypracovaní prieskumu sa kompetentní rozhodli po tom, ako bolo prezentovaných viacero znaleckých posudkov. Tie si v niektorých veciach doslova odporovali. Prvý si dalo vypracovať mesto. Hovoril o katastrofálnom stave termálneho kúpaliska a výške škody za viac ako milión eur.

V posudkoch sa písalo o možnom kolapse strechy a havárii celého objektu.

Úplne iné informácie priniesol posudok znalca z odboru stavebníctvo Juraja Kozakoviča, ktorý si objednal šéf pôvodného projekčného tímu Galandie Ladislav Struhár. „Nehrozí zrútenie, stačí opraviť, nebúrať,“ povedal vtedy Kozakovič a dodal, že opravy si vyžiadajú približne sto-stopäťdesiattisíc eur.“

Žiaľ je to ďalšie potvrdenie nedobrej situácie na našom stavebnom trhu s odborníkmi. Ponúkajú sa na to len dve možné otázky: Je to neodbornosť – neznalosť alebo klientelizmus? Na to nech si  odpovie každý sám.

Našej a nie len našej organizácii sa stále častejšie potvrdzuje, že ak chceme mať naozaj objektívny posudok vo veci, spoliehame sa len na našich osvedčených špecialistov alebo si pozývame špecialistov z Čiech, prípadne Rakúska. Je to smutné, ale je ukážka aj obrazu úrovne našej spoločnosti.

Prezídium SKSR

28.9.2014

VYKONÁVACIA SMERNICA VS – 04-2016

Názov VS:   Technické poradenstvo a odborné posúdenie stavby alebo jej časti 

Účel VS:     

Poskytovanie stanoviska SASDARS, Odborného posudku, alebo vykonanie “Zápisu z obhliadky stavby” pre posúdenie správnosti vyhotovenia diela, zisťovanie alebo overovanie poruchy stavby, alebo jej časti, odborné technické posúdenie vizuálne prístupného aktuálneho stavu stavby alebo jej časti.

Dôvody vydania novej smernice:

Pre neaktuálnosť a nedostatky ktoré priniesla prax Prezídium SASDARS dňa 28.8.2016 na svojom mimoriadnom zasadnutí rozhodlo, že dňom 31.8.2016 rozhodnutím prezídia SASDARS skonči svoju platnosť “VYKONÁVACIA SMERNICA VS – 03-2013” zo dňa 10.12.2012.

Dňom 1.9.2016 platí nová VYKONÁVACIA SMERNICA VS – 04-2016, ktorá zahŕňa aj “Dodatok č.1/07/2016 k vykonávacej smernici VS 03/2013”

Prezídium SASDARS

28.8.2016

Kompletná smernica tu

Nitra, 1. júna 2016

Nie je tajomstvom, že na Slovensku už niekoľko rokov klesá úroveň prípravy pre nadobudnutie kvalifikácie a odbornej spôsobilosti stavbyvedúci, stavebný dozor, v legislatíve už neexistujúci majster stavebnej výroby a podľa stavebných úradov žiaľ aj v projektovej príprave, čo sa stále viac odzrkadľuje na kvalite stavieb a znižovaní ich bezpečnosti. Slovenské zákony nedávajú jasné pravidlo, kto je za prípravu a osvedčovanie týchto výrobných kvalifikácií na stavbách zodpovedný. SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby ako vzdelávacia organizácia akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) sa už od akreditačného procesu, t.j. 5 rokov márne usiluje o  nápravu.

Podľa zákona č. 455/1991 Zb. „o živnostenskom podnikaní “ v súlade s európskymi požiadavkami môže od roku 2009 osvedčenie o odbornej spôsobilosti stavebných odborníkov vydávať len vzdelávacia organizácia akreditovaná MŠVVŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. „o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jedná sa o pozície majster stavebnej výroby, stavbyvedúci, stavebný dozor a projektant.

V prílohe 2 odst.14 zákona „o živnostenskom podnikaní “ sa však uvádza, že túto funkciu zastáva Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) podľa zákona č.138/1992 Zb., ktorá nie je vzdelávacou organizáciou a ani akreditovanou MŠVVŠ SR, ale je stavovskou organizáciou autorizovaných stavebných inžinierov, teda organizáciou chrániacou záujmy a činnosť projektantov inžinierov. Vzdelávacou organizáciou, ktorú v roku 2013 v súlade s platnými zákonmi akreditovalo MŠVVŠ SR na vzdelávacie programy pre odbornú spôsobilosť riadiacich kvalifikácií v stavebnej výrobe je SASDARS. „Naša organizácia však nemôže túto vzdelávaciu činnosť, preskúšanie a osvedčovanie odbornej spôsobilosti vykonávať, pretože nie je v živnostenskom zákone uvedená. O zmenu a nápravu sa usilujeme takmer 5 rokov,“ vysvetľuje Ivan Pauer, prezident SASDARS ale napraviť by to mohlo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR), ktoré však roky zastáva odmietavý postoj. Podľa nich je SKSI pre túto činnosť jediná kompetentná. Platná slovenská legislatíva však hovorí niečo iné.

SKSI od roku 2009 nevydáva osvedčenie odbornej spôsobilosti, vydáva len „Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre živnostenské podnikanie Stavbyvedúci“ a dtto, ale „Stavebný dozor“, čo nie je osvedčenie osobitnej odbornej spôsobilosti podľa živnostenského zákona § 7a odst. (2) a taktiež nie je v súlade so zákonom č. 568/2009 Z.z. „o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ podľa ktorého MŠVVŠ SR vzdelávacie programy akredituje. Pri doposiaľ vydávaných osvedčeniach sa nejedná o získanie ani čiastočnej kvalifikácie a nadobudnutie osvedčenia o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a tiež sa nejedná o osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona o živnostenskom podnikaní. Zvyšné dve odbornosti potrebné pre stavebnú prax, hlavne majster stavebnej výroby sa stratili vo víre reforiem a množstva dodatkov zákonov.

„Podľa nášho právneho názoru môže v právnej praxi tento chaotický stav spôsobiť aj spochybnenie všetkých doposiaľ vydaných osvedčení, stavebných povolení a možného zbavenia zodpovednosti za prípadné spôsobené škody od roku 2009 napriek tomu, že v roku 2015 do živnostenského zákona MVSR vložilo možnosť, že postačuje aj „osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti ktoré vydáva nevzdelávajúca a MŠVVŠ SR neakreditovaná organizácioa SKSI. Nie je to klientelizmus?

Pauer ďalej dodáva, že z posledného stanoviska MVSR vyplýva, že je vo výlučnej kompetencii a tým na zodpovednosti MDVRR SR, či naďalej bude diskriminovať MŠVVŠ SR akreditovanú vzdelávaciu organizáciu pre výrobnú stavebnú činnosť SASDARS a ochraňovať tak individuálne záujmy neakreditovanej stavovskej organizácii projektantov SKSI, alebo napraví niekoľkoročnú legislatívnu anomáliu a začne robiť skutočný poriadok v stavebníctve. Takýto stav je nielen schizofrenický, ale podporuje roky trvajúci úpadok nie len v nadobúdaní čiastočnej odbornej kvalifikácie s následnou odbornou spôsobilosťou ale aj v bránení vykonávania systémového uceleného celoživotného vzdelávania stavebných odborníkov vo výrobnej praxi, na ktorých závisí kvalita realizácie stavieb, bezpečnosť pracovníkov, obyvateľov a užívateľov týchto budov, na čo poukazujú aj upozornenia a odporúčania EU.

 

Autor: Ivan Pauer

prezident SASDARS

Nedostatok kvalifikovaných pracovných síl v stavebníctve môže ovplyvniť len MDVRR a MŠVVŠ a kvalitná legislatíva.

Na stavebnom trhu dlhodobo chýbajú kvalifikovaní pracovníci. Podľa Slovenskej asociácie stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb SASDARS je to prirodzený dôsledok zdeformovaného systému vzdelávania na všetkých stupňoch. Ministerstvo školstva a MDVRR riešenia odkladali a dnes na to môžu doplatiť štátne zákazky zníženou kvalitou a zvýšenou cenou.

Po roku 1990 sa na základných školách rôznymi opatreniami odstránili všetky formy polyfunkčnej výuky, teda práca s drevom, kovom, pestovateľské práce a pod. Zanikla tiež praktická výuka technikov v zrušených slovenských podnikoch v oblasti strojárstva a stavebného priemyslu. V stredoškolskom a vysokoškolskom vzdelávaní sa v súčasnosti uprednostňujú hlavne humanitné smery, marketing, manažment, obchod a iné nevýrobné odbory. „Takto sme si v niekoľkých generáciách sami zlikvidovali záujem o výrobné odvetvia hlavne v tých našich, niekoľko sto rokov budovaných tradičných kľúčových odvetviach ako poľnohospodárstvo, stavebníctvo a strojárstvo. Naše školstvo za posledné dve desaťročia vyprodukovalo množstvo neupotrebiteľných politológov, sociológov, enviromentalistov, ekonómov, rôznych manažérov a analytikov na všetko možné.“

Dnes v slovenskom stavebníctve akútne chýbajú remeselníci prakticky z celého jeho spektra – klampiari, tesári, kúrenári i murári. Skúsení i mladší remeselníci sa úspešne uplatňujú prakticky vo všetkých riadiacich a kontrolných funkciách priamo na stavbách a v projekciách v zahraničí a nemajú záujem vrátiť sa v aktívnom veku domov. „O manuálne remeselné profesie drvivá väčšina našej mládeže už nemá záujem. V rodinách a na školách sme našu mládež naučili vo všetkom spoliehať sa na počítače a úspešne ju naďalej odlučujeme od reálneho života.

Riešením môže byť len zmena vo vzdelávacom systéme na všetkých stupňoch. Je potrebné znovu zaviesť základy polyfunkčnej výuky na základných školách a podporovať praktické vyučovanie na stredných školách. „Tieto opatrenia môže ovplyvniť len Ministerstvo školstva v spolupráci s MDVRR. Je potrebné celoplošne prehodnotiť systém nášho vzdelávania hlavne na školách prvého a druhého stupňa, následne na odborných a stredných školách, vrátiť stavebníctvu klasické celosvetovo uznávané štandardy kvalifikácií v celom spektre. Ku tomu je však potrebná kvalitná legislatíva v podobe skutočne úplne nového Stavebného zákona.“

Nevyhnutné je tiež zaviesť efektívne vzdelávanie pracovníkov v stavebnom sektore. Doterajší spôsob osvedčovania odbornej spôsobilosti pre výrobné činnosti prostredníctvom SKSI je nefunkčný, organizácia od roku 2009 nespĺňa podmienky osvedčovania pre stavebnú výrobu podľa zákona č. 455/1992 Zb. živnostenský zákon v § 7 odst.1. a tiež v §7a. a §22. a zákona č. 568/2009 Zb. „O celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. „Naopak naša organizácia SASDARS, ktorá je už takmer tretí rok pripravená a akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR vykonávať vzdelávanie stavebníkov ministerskí úradníci MVSR, MDVRR SR a SKSI od akreditačného procesu doposiaľ bránia preskúšavať a následne vydávať osvedčenia odbornej spôsobilosti pre kvalifikáciu stavbyvedúci a stavebný dozor.“ Podľa mojich skúseností ministerstvá a niektoré stavovské a iné lobbyngové organizácie v stavebníctve neuznávajú a považujú za zbytočnú, vo svete všeobecne známu a u nás na stavbách 23 rokov chýbajúcu kvalifikáciu majster stavebnej výroby.

Čo sa týka vydávaní osvedčení Odbornej spôsobilosti pre stavbyvedúceho a Stavebný dozor, SKSI v skutočnosti vydáva „Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti“ neakreditovanou autorizačnou komisiou projektantov po 2 – dňovom seminári. Tento stav trvá už roky a kvalita výrobných stavebných odborníkov klesá, čo dosvedčujú aj medializované poruchy a havárie a sťažnosti stavebníkov. Paradoxne sama SKSI si sťažuje na klesajúcu odbornosť vo výrobnej sfére a zubami nechtami sa bráni aby osvedčovala a skúšala iná organizácia ako SKSI…

Vyvstáva otázka, či je slovenské stavebníctvo, jeho legislatíva a odbornosť naozaj len vecou lobbyingu, osobných záujmov, a nie zdravého rozumu, kvality a bezpečnosti.

Autor: Ivan Pauer