Predkladáme verejnosti na pripomienkovanie prvú verziu vlastného návrhu stavebného zákona a stavebného poriadku, ktorý pripomienkovalo a podporilo už  niekoľko odborníkov zo stavebnej praxe a profesijných združení v členskom vzťahu a spolupracujúcich so SASDARS (02 február 2013)

Našu druhú kompletnú verziu s vašimi pripomienkami zverejníme až po zverejnení návrhu MDVRR SK. Pripomienky môžete stále posielať na e-mail :

info@sasdars.sk

download_1

– x –

Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby (SASDARS)

Cieľ, prostriedky a návrh Stavebného zákona a poriadku

 

SASDARS-LOGO

 

Časť 1.

Úvod do stavebného zákona – stavebného poriadku

 

§ 1.0      Stavebný zákon je technickou, administratívnou a právnou normou Slovenskej republiky pre uskutočňovanie, údržbu, opravu a ochranu stavieb na území Slovenskej republiky chrániaci verejný a štátny záujem Slovenskej republiky hlavne v oblasti :

a)    Ochrana zdravia osôb a zvierat v stavebných objektoch a ich príslušenstve.

b)    Statická a dynamická bezpečnosť stavieb.

c)    Ochrana prírody a životného prostredia.

d)    Ochrana poľnohospodárskej pôdy, chránených prírodných území a strategických území v záujme ochrany vodných, energetických, surovinových a i. zdrojov charakteru potravinovej, energetickej, surovinovej bezpečnosti štátu.

e)    Ochrana historického dedičstva, hlavne stavebných diel starších ako 50 rokov od ich ukončenia, technicky významných stavebných diel a diel významných architektov spojených s ich pôsobením a tvorbou na Slovensku.

f)    Ochrana stavieb a ich častí osobitného spoločenského, historického a kultúrneho významu bez ohľadu na ich vek, zhotoviteľa a tvorcu – projektanta.

g)    Navrhovanie a umiestnenie nových stavieb, ich častí, stavebných súborov do územia.

h)    Stavebná dokumentácia.

i)     Navrhovanie stavieb a ich častí odborne spôsobilými a vzdelanými osobami v odbore pre každú časť stavby.

j)     Uskutočňovanie stavieb a ich častí odborne spôsobilými a vzdelanými osobami v odbore pre každú časť stavby.

k)    Uskutočňovanie stavieb podľa Slovenských technických noriem a ostatných technických noriem platných na území Slovenskej republiky.

l)     Povoľovanie stavieb, zmeny stavby, udržiavacie práce, odstraňovanie stavieb .

m)   Stavebný dohľad stavebníka.

n)    Stavebný dohľad stavebným úradom.

o)    Stavebný dohľad štátny.

p)    Priestupková zodpovednosť

q)    Trestná zodpovednosť.

r)     Záujmy obrany štátu.

 § 2.0      Právny základ

a) Stavebný zákon Slovenskej republiky na území Slovenska, krajov a okresov.

b) Stavebný zákon na území miest.

§ 2.1      Väzba na ostané Slovenské zákony:

a) Banský zákon

b) Cestný zákon

c) Katastrálny zákon

d) Obchodný zákonník

e) Občiansky zákonník

f) Zákon o bytových a nebytových priestoroch

g) Zákon o energetickej hospodárnosti budov

h) Zákon o geodézii a kartografii

i) Zákon o lesoch

j) Zákon o ochrane prírody a krajiny

k) Zákon o ovzduší

l) Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

m) Zákon o ochrane pamiatkového fondu

n) Zákon o registratúrnom poriadku

o) Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

p) Zákon o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí

q) Zákon o stavebných výrobkoch

r) Zákon o vodách

s) Zákon o verejnom obstarávaní

t) Zákon o verejných prácach

u) Zákon o územnom plánovaní

v) Zákon o zhode výrobkov

w) Telekomunikačný zákon

x) Trestný zákon

y) Živnostenský zákon

z) Zákon o celoživotnom vzdelávaní

SASDARS-PRAC_C-08-NAVRH_STAV_zakona_28-XII-2012-klasik_img_1

Obsah :
Názov strana
Časť 1. Úvod do stavebného zákona – stavebného poriadku
§ 1.0 Úvod do stavebného zákona – stavebného poriadku 1
§ 2.0 Právny základ 1
§ 3.0 Odlíšenie 7
Časť 2. Stavebný zákon – stavený poriadok 7
§ 4.0 Preambula – účel zákona 7-8
§ 5.0 Národná a celoštátna úroveň 8-11
§ 6.0 Krajská územná úroveň – Vyšší územný celok VUC 11-15
§ 7.0 Okresná úroveň 15-16
§ 8.0 Mestská úroveň s osídlením nad 80 000 obyvateľov a mestá osobitného
významu – historické, kúpeľné, rekreačné a v horských oblastiach MU 16
Časť 3. Stavba, požiadavky na stavbu a pozemok 16
§ 9.0 Stavba 16-17
§ 10.0 Členenie stavieb 17-18
§ 11.0 Základné požiadavky na pozemky 18
§ 12.0 Prípustná miera využitia pôdy stavbou 18-19
§ 13.0 Základné požiadavky na budovy 19-21
Časť 4. Navrhovanie stavby 21
§ 14.0 Základné podmienky pre navrhovanie a uskutočnenie stavby 21
§ 15.0 Základné požiadavky na navrhovanie stavieb 21-24
§ 16.0 Kontrola správnosti a kompletnosti projektu – verifikácia projektu 24-25
Časť 5. Uskutočňovanie stavby 25
§ 17.0 Stavebné práce 25
§ 18.0 Stavenisko 26-27
§ 19.0 Základné požiadavky na uskutočňovanie stavieb 27-30
§ 20.0 Oprávnené subjekty na uskutočňovanie stavby 30-32
§-20.5 Majster stavebnej výroby 32-33
§-20.6 Stavbyvedúci 33-35
§-20.7 Stavebný dozor 35-38
§-20.8 Projektant 39-40
§-20.7 Iné subjekty oprávnené vyhotoviť projekt 40-41
§-20.8 Iné subjekty oprávnené uskutočniť stavbu 41-42
§-20.9 Iné subjekty oprávnené vykonávať stavebný dozor 42
§ 21.0 Stavebný a montážny denník 42
§ 21.1 Stavebný denník 42-45
§ 21.2 Montážny denník 45-46
Časť 6. Údržba stavieb a budov 46
§ 22.0 Údržba stavieb a budov 46-47
Časť 7. Stavby historické, stavebné, technické a kultúrne dedičstvo 47
§ 23.0 Stavby historické, stavebné, technické a kultúrne dedičstvo 47-50
Časť 8. Hospodárnosť budov, miestností a ich prevádzková bezpečnosť 50
§ 24.0 Hospodárnosť budov, miestností a ich prevádzková bezpečnosť 50
Časť 9. Procesné pravidlá 50
§ 25.0 Procesné pravidlá 50-51
§ 26.0 Stavebné povolenie 51-53
§ 27.0 Ohlásenie stavby – stavby pre ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie 53-57
§ 28.0 Požiadavky na vydanie stavebného povolenia a ohlásenie 57-59
§ 29.0 Postup 59-60
§ 30.0 Stavebný úrad Vyššieho územného celku 60-61
§ 31.0 Okresný stavebný úrad
§ 32.0 Mestský stavebný úrad pre mestá nad 80 000 obyvateľov a mestá osobitného 61-62
významu : historické, kúpeľné a rekreačné v horských oblastiach 62
§ 33.0 Sankcie a pokuty za nelegálnu stavebnú činnosť a odstránenie  nelegálnej stavby 62-63
§ 34.0 Sankcie 63-65
§ 35.0 Pokuty 65-66
§ 36.0 Odstránenie nelegálnej stavby (bez stavebného povolenia, alebo ohlásenia) 66
§ 37.0 Opravné prostriedky 66
Časť 10.  Odovzdanie a prevzatie 66
§ 38.0 Príprava na odovzdanie a prevzatie 67
§ 39.0 Podmienky prevzatia 67
§ 40.0 Doklady zhotoviteľa 67-68
§ 41.0 Doklady objednávateľa 68
§ 42.0 Zápisnica o prevzatí 68
§ 43.0 Zákaz neoprávneného užívania 68
Časť 11.  Chybné plnenie a náhrada škody 69
§ 44.0 Chyby prác a dodávok 69
§ 45.0 Odstránenie chýb a nedorobkov 69-70
§ 46.0 Záverečné ustanovenie 70-71

~ 5 ~

© copyright SASDARS 2012 – autorské práva vyhradené

Pre nekorektnosť niektorých návštevníkov s falošnou identitou administrátor zastavil možnosť verejných príspevkov. Svoje pripomienky môžete naďalej posielať na e-mail stavebnyzakon@sasdars.sk

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15