Mimoprofesná činnosť od r.1970

Poľnohospodárstvo: spolutvorca konštrukčných riešení vynálezov –

„Poschodový chov hovädzieho dobytku“, Kontajnerový chov ošípaných“, „Oblúková rozoberateľná hala“, „Oblúková rozoberateľná garáž“ v rokoch (1977-1985), ktorých autorom bol Dpt.Gustáv Pauer ako jeden z mála „súkromných“ vynálezcov za socializmu.

Zdravotníctvo: v rokoch 1990-1992 vyvinul unikátny stôl RVS GiPA pre rehabilitačné cvičenia s deťmi postihnutými obrnou a poúrazových pacientov s pohnutím dolných končatín. Stôl aj vyrábal bol a je umiestnený na významných pracoviskách na Slovensku, v Česku, Taliansku a i., medzi inými v Nadácii Petra Dvorského,

V roku 1992 bola zvlášť významná dodávka do novej kliniky „Centro di Riabilitazione Vaclav Vojta“ v Ríme. Klinika je doposiaľ špičkovým talianskym rehabilitačným centrom nadácie Česko – Talianskych zakladateľov a manželov Havel-Boni. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil ako autor a dodávateľ rehabilitačných stolov aj Ivan Pauer. Klniku slávnostne otvoril a požehnal pápež Ján Pavol II s vtedajším premiérom Talianska Gulliom Andreottim, s ministrom zdravotníctva talianskej republiky a niekoľkých významných osôb z Českej a Slovenskej republiky.

V roku 1991 bol na krátkodobej stáži v Kanade. Oboznámil sa so systémom navrhovania a prevádzky nemocníc v meste London. Stáž vykonal v troch veľkých nemocniciach Victory Hospital – súkromná, st.Joseph – cirkevná nadačná nemocnica a univerzitná nemocnica University Hospital London Canada. Priniesol si množstvo dobrých skúseností z prevádzky týchto nemocníc a hlavne množstvo odporúčaní pre navrhovanie a technicko typologické zmeny, logistiku,systém riadenia nemocníc. Žiaľ vtedajšom vedení min.zdravotníctva ale aj v riadiacich funkciách nemocníc predložené návrhy ani len neposudzovali a označili ich za utopické…

Výroba: V roku 2008 vyvinul a spolu s Lesostavom Nitra a.s. otestoval cestné odrážky pod obchodným názvom GiPA LST do ciest v ťažkých lesných terénoch a do parkov. Vyrába ich doposiaľ bez potreby ich zmien a bez akýchkoľvek porúch a reklamácií.

Obchod: V roku 1991 bol Ivan Pauer jednoúčelovým zmocnencom výrobcu nákladných automobilov na rokovanie o dodávke vozidiel TATRA a komponentov pre Čínsku republiku. Na oficiálne pozvanie ministerstva zahraničného obchodu ČĽR v júli 1991 v Pekingu uskutočnil prípravné rokovania na dodávku týchto vozidiel.  Čínska strana ponúkla možnosť vybudovať obchodné centrum s prekladiskom tovarov v oblasti Komárna alebo Petržalky. Po následnej oficiálnej návšteve vtedajšej vlády ČSFR v Pekingu boli tieto aktivity a ponuka Číny umorené a napokon zmarené úplne.