Základné činnosti a zodpovednosti za:
Riešenie odborných, organizačných, členských, pracovných sporov a porušení stanov.
Rozhodcovská komisia je nezávislá a samostatná volená komisia.
Zodpovedá a koná Predseda.