Napriek posledným mediálnym informáciám o výborne pripravenom návrhu stavebného zákona MDVRR SR si dovolíme pochybovať o jeho použiteľnosti v praxi. Podľa neoficiálnych informácií a okruhu stavebných odborníkov z realizačnej a administratívnej praxe ide o jednu z najkomplikovanejších a najnejasnejších verzií akú sa na viac ako 190 stranách podarilo pripraviť. Že ide o komplikovaný a nejasný návrh nasvedčuje aj skutočnosť, že návrh má až 2309 pripomienok, čo je proti pripomienkam z roku 2013 (priznaných asi 780) až trojnásobok. Môžeme konštatovať, že celkovo od roku 2013 bolo podaných až cca 3000 pripomienok, čo poukazuje na skutočnosť, že návrh je problémový a tiež, že viacerým štátnym úradníkom z iných rezortov začalo výrazne viac na zákone záležať. Z pripomienok a niektorých stretnutí je cítiť, že je problém prejaviť otvorený názor na pripomienkovaný návrh zákona, čo je ľudsky pochopiteľné, preto dúfame, že sa napokon predsa len ktosi rozhodne návrh zákona na diskusiu a schválenie do parlamentu radšej nepredložiť.

Sme názoru, že tvorba zákona sa dostala do patovej situácie, ak už nie je v matovej… Za sprievodu kritiky niektorých úradníkov na našu adresu sme v roku 2013 mali v médiách a na konferenciách viacero stanovísk upozorňujúcich, že celá kostra, štruktúra, nástroje a obsah je v návrhu zákona pre dnešné pomery a budúcnosť nepoužiteľná. Naše návrhy na koncepciu, štruktúru, nástroje a ciele rešpektujúce súčasnú administratívnu správu republiky a jej ciele (poriadok a systém vo výstavbe) tvorcami návrhu neboli priamo akceptované. Niektoré naše návrhy sa vďaka iných organizácií do návrhu predsa len dostali, aj keď nie tie najdôležitejšie.

Chápeme, že zlepovať “nový” zákon na zdeformovanom už takmer nefunkčnom základe centralistického takmer 48 rokov starého zákona, vychádzať z legislatívneho zámeru pravdepodobne ešte z roku 2006 za Dzurindovej vlády a z prakticky 3000 pripomienok nie je pre spracovateľov vôbec jednoduché a sotva úspešne a zmysluplne uskutočniteľné.

To je vlastne z objektívneho pohľadu pri riešení iných priebežných pracovných úlohách úradníkov na ministerstve určite aj nemožné !…

Vynára sa logická otázka, prečo sa zlepuje nový zákon so starou štruktúrou odtrhnutou od reality s poprehadzovanými paragrafmi  slovnými equilibristikami vytvárajúc tak dojem novosti na viac ako 190 stranách, mnohokrát s duplicitnými a vzájomne si odporujúcimi §-mi ? Je to zámer, náhoda, nedostatočná znalosť problematiky, príliš veľa protichodných záujmov rôznych skupín ?

Pán profesor Cyril Northcote Parkinson v jednej zo svojich kníh kedysi napísal o úradníkoch a tvorbe zákonov v koloniálnom Anglicku na ministerstve námorníctva toto (volne preložené):

1)  Keď ministerstvo musí vypracovať nový zákon a nevie ako, alebo nemá skutočný záujem zákon pripraviť, vytvorí 50 člennú komisiu z rôznych odborov, ktorí sa nikdy nedohodnú, budú zasadať niekoľko rokov až sa napokon práce  na zákone tak skomplikujú, že ich napokon ukončia pre jeho “neaktuálnosť” a komisiu rozpustia…

2) Keď ministerstvo potrebuje vypracovať nový zákon, pretože ho potrebuje a vie čo s ním chce dosiahnuť, vytvorí 1 až 3 člennú skupinu z odborníkov v odbore a za niekoľko týždňov až mesiacov má pripravený zákon na schválenie v snemovni…

Sme presvedčení, že menej škôd na všetkých úrovniach sa spôsobí, keď sa pokračovanie “tvorby zákona” zastaví a začne sa znovu na nových základoch podľa novej štruktúry vhodnej pre Slovensko s jasnými nástrojmi a cieľom. Záleží však na tom, či je zámer prijať hocijaký zákon za každú cenu len aby bol a vykázala sa doterajšia činnosť ako úspešne zavŕšená, alebo je záujem pripraviť a prijať skutočne účinný, jednoduchý zákon použiteľný pre celú spoločnosť a potreby štátu a jeho rozvoj…

Vo svete je všeobecne známe, že stavebníctvo je obrazom stavu hospodárstva a ekonomiky štátu. Na Slovensku je stavebníctvo od roku 1990 v neustálom poklese ak nepočítame krátke obdobie výstavby skladov, hypermarketov a montážnych hál. Samozrejme Stavebný zákon nie je všeliekom na legislatívu a rozvoj, ale je tu šanca dať nový pevný a nekomplikovaný základ na ktorý je možné stavať ďalšiu nadväzujúcu legislatívu rozvíjajúcu zamestnanosť a našu ekonomiku.

 

 
 
Ivan Pauer
prezident SASDARS
 
 

Návrh zákona 10…xxx… MDVRRSR VIII.2014

download_1

Vznesene  pripomienky lt.justice.gov.sk MZP-2014

download_1

Nájdete na stiahnutie aj na : https://lt.justice.gov.sk

Zdroj : https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialReview.aspx?instEID=1113&matEID=7427&drCommentDocFREID=-1&rOverviewAction=PreviewAll&langEID=1

Vznesene_pripomienky-lt.justice.gov.sk-MZP-2014