Odbor pre členskú základňu a informatiku , materiálové a technické zabezpečenie,

Základné činnosti a zodpovednosti:
Starostlivosť o členskú základňu, evidencia členov, evidencia vydaných dokumentov o absolvovaní vzdelávacích procesov podľa jednotlivých programov vzdelávania, evidencia vydaných odborných stanovísk v rámci poradenstva a technickej pomoci, evidencia pripomienok ku návrhom zákonov, technických noriem, a iných technických a právnych predpisov, evidencia a vydávanie dokumentov o členstve v asociácii, zhromažďovanie informácií o najnovších poznatkoch a trendoch v stavebníctve, zhromažďovanie technických a právnych predpisov z oblasti stavebníctva a prislúchajúcich dotknutých oblastí hospodárstva a ekonomiky, technický a materiálny servis pre chod administratívy a vzdelávania, centrálny register vzdelávaných stavebných odborníkov, register problematických a kvalitných, prípadne výnimočných stavieb, register vykonaných kontrolných činností vykonaných asociáciou.
Zodpovedá a koná : Riaditeľ odboru