Odbor revízie, vnútornej kontroly, ochrany informácií, informačných systémov a majetku

Základné činnosti a zodpovednosti za:
Odbor je autonómnou organizačnou zložkou asociácie. Zodpovedá priamo prezidentovi asociácie. Mzdy a odmeny pracovníkov tohto odboru podliehajú schvaľovaniu prezídia a konečnému rozhodnutiu Prezidenta asociácie. Riaditeľ odboru osobne, alebo ním poverená osoba má právo vstupu do všetkých dokumentov, databáz, dátových a iných nosičov dát a informácií, počítačových sietí a počítačových zariadení nachádzajúcich sa v priestoroch asociácie, finančných a účtovných dokumentov, bankových účtov, poštovej písomnej a elektronickej korešpondencie, video záznamov, a pod. Odbor vykonáva kontroly manipulácie s finančnými prostriedkami a majetkom asociácie, vykonáva kontroly využívania pracovného času kmeňovými a externými zamestnancami, vykonáva kontroly účasti študujúcich na prednáškach a skúškach, vykonáva kontroly spotreby energií médií a pohonných hmôt. Odbor ďalej vykonáva aj kontrolu odbornej profesnej činnosti členov a absolventov asociácie v rozsahu ich nadobudnutej kvalifikácie v prípadoch vznesených sťažností. Na základe zistených skutočností odbor vypracuje správu o šetrení a predloží ju na ďalšie konanie Prezídiu a Generálnemu sekretariátu. V prípade zistenia podozrenia zo spáchania trestného činu podá vo veci trestné oznámenie príslušnej štátnej inštitúcii.

Zodpovedá a koná : Riaditeľ odboru