Odbor vzdelávania, jeho stratégie a koordinácie, odborné konferencie a semináre

Základné činnosti a zodpovednosti za:
Profesné zastupovanie, interná stratégia a koordinácia činnosti odboru vzdelávania, metodika vzdelávania, témy vzdelávania, učebné osnovy, skúšobné predpisy, skúšobné komisie, vydávanie osvedčenia, certifikátu alebo licencie vo vzťahu k úspešnému absolvovaniu primárneho a sekundárneho vzdelávania v rámci vzdelávacích programov asociácie, vzdelávacie plány a harmonogram primárneho a sekundárneho celoživotného vzdelávania, príprava obsahu a tém konferencií a seminárov, uskutočňovanie vzdelávania, konferencií a seminárov, interná a externá koordinácia asociácie vo vzťahu vzdelávaniu, konferenciám a seminárom, garanti, lektori, skúšobné komisie, pripomienky a návrhy k zlepšovaniu a skvalitňovaniu činnosti a ich uskutočnenie.
Zodpovedá a koná : Riaditeľ odboru