Základné činnosti a zodpovednosti za:
Zastupovanie asociácie v zahraničí v rozsahu právomoci, priama interná organizácia a koordinácia činnosti podriadených zamestnancov, delegovanie povinností a právomocí na zamestnancov, riadenie administratívy, hospodárenia a ekonomiky odboru a jeho zahraničných pobočiek, navrhovanie pracovných náplní odboru, navrhovanie miezd mzdovej politiky odboru a jeho zahraničných pobočiek, návrhy kandidátov gen.sekretariátu na obsadenie funkcií v zahraničí, navrhovanie výberových podmienok pre uchádzačov o zamestnanie v odbore, prijímanie a prepúšťanie zamestnancov, účasť na rokovaniach vedenia asociácie v súlade so stanovami, navrhovanie zmlúv a ich vyhotovenie v rozsahu právomoci, odsúhlasenie objednávok v rozsahu právomoci, účasť v rade riaditeľov, schvaľovanie auditov, podpisovanie a spolu podpisovanie dokumentov odboru v rozsahu jeho právomocí a povinností, kontrola činnosti odboru, resp. zahraničných pobočiek, štatistika informatika v odbore, externé vzťahy so zahraničnými organizáciami a úradmi v zahraničí, globálne riadenie a kontrola činnosti pracovísk v zahraničí. Organizačná štruktúra a činnosť pracoviska – pobočky asociácie v zahraničí je identická ako má centrála, t.j. generálny sekretariát s tým, že zahraničnú pobočku riadi riaditeľ pobočky a je podriadená Generálnemu sekretariátu, odboru pre zahraničné pobočky. Riaditeľ zahraničnej pobočky zodpovedá riaditeľovi odboru.

Zodpovedá a koná : Riaditeľ odboru