Základné činnosti a zodpovednosti za:
Zastupovanie asociácie v rozsahu právomoci, priama interná organizácia a koordinácia jednotlivých odborov a sekcií, delegovanie povinností a právomocí na nižšie stupne riadenia, riadenie administratívy, hospodárenia a ekonomiky asociácie, navrhovanie pracovných náplní, navrhovanie miezd mzdovej politiky, navrhovanie výberových podmienok pre uchádzačov o zamestnanie, prijímanie a prepúšťanie zamestnancov, účasť na rokovaniach vedenia asociácie v súlade so stanovami, uzatváranie zmlúv a vyhotovenie, prípadne odsúhlasenie objednávok v rozsahu právomoci, účasť v rade riaditeľov, schvaľovanie auditov, podpisovanie a spolu podpisovanie dokumentov asociácie v rozsahu jeho právomocí a povinností, kontrolling odborov a sekcií, štatistika informatika, a externé vzťahy so Slovenskými organizáciami a úradmi a so zahraničím.