Úrad zabezpečuje administratívne činnosti, organizačný chod a materiálové zabezpečenie generálneho sekretariátu.

1) Zamestnanci jednotlivého odboru Generálneho sekretariátu vykonávajú svoju činnosť na základe interného pracovného poriadku a pracovnej náplne schválenej Prezídiom.
2) Pracovný poriadok a pracovné náplne zamestnancov jednotlivých odborov navrhujú riaditelia odborov a predkladajú ich na schválenie generálnemu riaditeľovi.
3) Pracovné náplne riaditeľov jednotlivých odborov navrhuje generálny sekretár a schvaľuje Prezídium.

Zodpovedá a koná : Vedúci úradu