Povinnosti Generálneho sekretariátu sú:
· vydanie Organizačného poriadku,
· vypracovanie návrhu mzdových predpisov zamestnancov, odsúhlasenie miezd a odmien,
· vypracovanie, úprava alebo zmena pracovnej náplne zamestnancov,
· prijímanie a vylučovanie riadnych členov,
· prijímanie a prepúšťanie zamestnancov,
· stanovenie výšky ročných členských príspevkov, zápisného poplatku,
· vypracovanie návrhov na voľbu Prezídia na výročnom VZ,
· evidovať návrhy zmien stanov v obdobiach medzi VZ, prípadné zmeny všeobecne platných
právnych predpisov a prerokovať ich na VZ,
· vypracovanie návrhu na rozpustenie Asociácie pre Valné zhromaždenie,
· navrhovanie čestných členov, členov korešpondentov a mimoriadnych členov Asociácie,
· organizovanie školení, seminárov, kongresov, prezentačných dní, účasť na výstavách,
kultúrnych podujatiach a stážach, vypisovanie štipendií a udeľovanie cien pre technický
dorast.

Činnosť a funkcie Generálneho  sekretariátu

1) Generálny sekretár je štatutárny zástupca a zamestnanec asociácie. Svoju činnosť vykonáva na základe interného pracovného poriadku a pracovnej náplne schválenej Prezídiom.
2.) Generálnemu sekretárovi prislúcha právo samostatného podpisu v rozsahu kompetencií určených Prezídiom.
3) Generálny sekretár je odmeňovaný podľa mzdového poriadku asociácie, ktorý schvaľuje Prezídium.
4) Generálneho riaditeľa navrhuje, generálny sekretár a schvaľuje a menuje prezídium.
5) Riaditeľov odborov sekretariátu navrhuje generálny riaditeľ a schvaľuje Generálny sekretár.
6) Riaditeľ odboru GS vykonáva svoju činnosť na základe interného pracovného poriadok a pracovnej náplne schválenej Prezídiom.
7) Ostatní zamestnanci Generálneho sekretariátu sú navrhovaní riaditeľom jednotlivého odboru a schvaľovaní generálnym riaditeľom a generálnym sekretárom
8) Zamestnanci jednotlivých odborov Generálneho sekretariátu sú obsadzovaní výberovým konaním, ktoré navrhuje riaditeľ odboru a schvaľuje ju generálny sekretár.
9) V mimoriadnych prípadoch, ak ide napr. o kvalitného špecialistu, môže sa výber uskutočniť aj priamym oslovením, ktoré musí vopred schváliť generálny riaditeľ a generálny sekretár.
10) Skrátiť funkčné obdobie riaditeľa odboru môže generálny sekretár na návrh generálneho riaditeľa na základe vlastnej žiadosti riaditeľa odboru, alebo za podmienky, že asociáciu zneužil na trestný čin, prípadne prestane pre asociáciu pracovať, bude v rámci asociácie pracovať pre inú osobu bez vedomia a súhlasu asociácie, zneužije, alebo odovzdá chránené informácie, alebo dáta inej osobe bez vedomia a súhlasu prezidenta, alebo viceprezidenta, alebo generálneho sekretára, alebo bude súbežne vykonávať činnosť v inej organizácii s tou
istou, alebo podobnou činnosťou, ako táto asociácia, prípadne bude trestne stíhaný a odsúdený. V prípade neuzatvoreného trestného stíhania bude takémuto riaditeľovi pozastavená činnosť výkonu funkcie za dodržania vnútorných predpisov asociácie.
11) Funkcionári Prezídia sú aj funkcionármi Generálneho sekretariátu a riadia sa Organizačným poriadkom, Stanovami asociácie, Pracovným poriadkom, Mzdovým poriadkom a smernicami, a ostatnými internými úpravami viažucimi sa k riadeniu, chodu a úlohám asociácie .
12) Generálny sekretariát zasadá vždy operatívne podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne.
13) Zasadania Generálneho sekretariátu zvoláva generálny sekretár, alebo Prezídium na žiadosť najmenej dvoch riaditeľov odboru, alebo riaditeľa odboru revízie, vnútornej kontroly
a ochrany informačných systémov.
14) Generálny sekretariát je uznášania schopný, ak sú na zasadaní najmenej 2/3 z pozvaných pracovníkov sekretariátu s právom hlasovať.
15) Na zasadnutie Generálneho sekretariátu je vždy prizývaný aj riaditeľ odboru revízie, vnútornej kontroly a ochrany informačných systémov. V prípade potreby je prizvaný aj riaditeľ odboru propagácie, organizácie osvetových akcií a komunikácie.