MAJSTER STAVEBNEJ VÝROBY

„Modulový vzdelávací program“

1. Názov vzdelávacieho programu

  • Odborná príprava na výkon činnosti majstra stavebnej výroby

2. Organizačná forma

  •  Vzdelávacie programy sa uskutočňujú kombinovanou formou.

1.) Kvalifikácia : MAJSTER STAVEBNEJ VÝROBY

3. Cieľová skupina základného a celoživotného vzdelávania :

Osoby so záujmom vykonávať činnosť majstra stavebnej výroby.

4.  Požadované vstupné vzdelanie

Na výkon činnosti „Majster stavebnej výroby“ je požadovaná prax asistent alebo pomocník majstra stavebnej výroby, prípadne stavbyvedúceho nepretržite najmenej 3 mesiace.

Požadované je minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa – bakalár , alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s diplomom v odbore:

–        pozemné stavby

–        inžinierske stavby

–        technické zariadenie budov

5. Profil absolventa

Absolvent modulu získa prehľad a je oboznámený:
– s aktuálne platnými technickými normami a predpismi, technologickými postupmi, základnými právnymi predpismi v rozsahu svojej činnosti,
– so zásadami organizácie výstavby, materiálovej a technickej prípravy a zabezpečení uskutočnenia diela,
– so svojimi právami a povinnosťami pri priamom riadení podriadených aplikačných pracovníkov,
– s prípravou podkladov pre fakturáciu za uskutočnený objem prác a dodávok v sledovanom období,
– s prácou s dokumentáciou a dokladmi potrebnými pre uskutočnenie a ukončenie diela.

6.  Metódy

Teoretické vyučovanie – prebieha skupinovo prednáškami výkladom lektora (výnimočne individuálnou formou) a konzultáciami. Dištančné štúdium sa vykonáva kombinovanou formou vypracovaním zadaných tematických a modelových úloh z obsahu doporučenej a povinnej odbornej literatúry.

7. Celkový rozsah vzdelávacieho programu

teoretická výuka : 112 hod. / dištančná výuka : 238 hod.  (1. výuková hod. = 45 min.)

MAJSTER STAVEBNEJ VÝROBY                 Akreditácia – POA: 3326/2013/43/1

Odbor
poč.hodín celkom
prezenčné hodiny
dištančné hod.
prax hod.
Stiahni
Inžinierske stavby 350,00 112,00 238,00 0,00 dokumenty
Pozemné stavby 350,00 112,00 238,00 0,00 dokumenty
Technické zariadenie budov
350,00 112,00 238,00 0,00 dokumenty
 Dokumenty sú z dôvodu bezpečnosti spakované do kompresie win “RAR”