PROJEKTANT

„Modulový vzdelávací program“

1. Názov vzdelávacieho programu

  • Odborná príprava na výkon činnosti projektanta
  • Kvalifikácia : PROJEKTANT

2. Organizačná forma

  • Vzdelávacie programy sa uskutočňujú kombinovanou formou.

1.) Kvalifikácia : PROJEKTANT

3. Cieľová skupina základného a celoživotného vzdelávania :

Osoby so záujmom vykonávať činnosť projektanta.

4.  Požadované vstupné vzdelanie

Na výkon činnosti projektanta je požadované minimálne úplné stavebné stredoškolské odborné vzdelanie s maturitou odbor , alebo absolvent vysokej školy I. stupňa so vzdelaním bakalár . Pri vzdelaní ukončenom maturitou. alebo I.stupňa bakalár sa vyžaduje prax najmenej 36 mesiacov v kvalifikácii majster stavebnej výroby alebo stavbyvedúci. Osoba s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa s diplomom a musí spĺňať dĺžku praxe najmenej 12 mesiacov v kvalifikácii majster stavebnej výroby alebo stavbyvedúci. Musí mať vyštudovaný jeden z odborov:

–        pozemné stavby

–        inžinierske stavby

–        technické zariadenie budov

5. Profil absolventa

Absolvent modulu získa prehľad a je oboznámený:
– s aktuálne platnými technickými normami a predpismi, technologickými postupmi, základnými právnymi predpismi v rozsahu svojej činnosti,
– so zásadami navrhovania technického zariadenia budov a ich projektovej dokumentácie,
– s požiadavkami objednávateľa do projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a samotnú realizáciu v súlade s aktuálne platnými technickými, právnymi a ostatnými predpismi,
– s právami a povinnosťami pri vykonávaní projektovej činnosti počas jej zhotovenia a zhotovovania stavby, alebo jej časti,
– so zhodnocovaním rozsahu a správnosti aplikovaných prác a dodávok v súlade ním zhotoveného projektu.

 6.  Metódy

Teoretické vyučovanie – prebieha skupinovo prednáškami výkladom lektora (výnimočne individuálnou formou) a konzultáciami. Dištančné štúdium sa vykonáva kombinovanou formou vypracovaním zadaných tematických a modelových úloh z obsahu doporučenej a povinnej odbornej literatúry.

7. Celkový rozsah vzdelávacieho programu

teoretická výuka : 128 hod. / dištančná výuka : 222 hod.  (1. výuková hod. = 45 min.)

PROJEKTANT                                                     Akreditácia – POA: 3326/2013/43/4

Odbor
poč.hodín celkom
prezenčné hodiny
dištančné hod.
prax hod.
Stiahni
Inžinierske stavby 350,00 128,00 222,00 0,00 dokumenty
Pozemné stavby 350,00 128,00 222,00 0,00 dokumenty
Technické zariadenie budov
350,00 128,00 222,00 0,00 dokumenty
 Dokumenty sú z dôvodu bezpečnosti spakované do kompresie win “RAR”