CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby je historicky prvou organizáciou na území Slovenskej republiky, ktorá vytvorila systém celoživotného vzdelávania pre stavebných odborníkov v segmente projektovania, priamych riadiacich činností vo výstavbe a ich kontroly a ktorej tento vzdelávací systém úspešne prešiel komplikovaným a mimoriadne náročným akreditačným konaním. V Slovenskej republike prakticky celé desaťročia neexistoval ucelený akreditovaný celoživotný vzdelávací program pre priamo riadiacich pracovníkov v stavebníctve  pre kvalifikácie projektant, majster stavebnej výroby, stavbyvedúci a stavebný dozor. Je smutné, že proti akreditácii a zavedeniu tohoto celoživotného vzdelávacieho programu vytvárali prekážky a vyvíjali odpor organizácie, ktoré majú vo svojich štatútoch podporu stavebníctva, zvyšovanie odbornosti a podporu vzdelávania stavebných odborníkov…

ucebna

Seminárna učebňa SASDARS

 Naša asociácia  je dňom 13. mája 2013 akreditovanou vzdelávacou organizáciou pre kvalifikácie a odborne spôsobilé osoby:

1) majster stavebnej výroby

    a) technické zariadenie budov
    b) pozemné stavby
    c) inžinierske stavby
Číslo POA: 3326/2013/43/1

2) stavbyvedúci

    a) technické zariadenie budov
    b) pozemné stavby
    c) inžinierske stavby
Číslo POA: 3326/2013/43/2

3) stavebný dozor

    a) technické zariadenie budov
    b) pozemné stavby
    c) inžinierske stavby
Číslo POA: 3326/2013/43/3
 
4) projektant
    a) technické zariadenie budov
    b) pozemné stavby
    c) inžinierske stavby
Číslo POA: 3326/2013/43/4

s celoslovenskou pôsobnosťou. Toto vzdelávanie pre stavebných odborníkov sa vykonáva v súlade s oznámením a potvrdením o akreditácii,

OZNAMENIE-550x777-A

 

Európskymi predpismi a so Slovenskými zákonmi :

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (§ 4, 4a a 5 zákona),

Zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č.455/1992 v znení neskorších úprav o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) § 21 a 22 zákona,

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1994 Z.z. o geodézii a kartografii, § 5 zákona,

Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Vyhláška č. 97 Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. marca 2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii a nariadeniami EU pre celoživotné vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti v stavebníctve.

Ivan Pauer

13.05.2013