2016

Päť problémov, ktoré prinesie nová daň. Priťaží bežným ľuďom a otvorí dvere korupcii

AKTUÁLNE.SK

Dňa:

BRATISLAVA – Nový poplatok za rozvoj predstavuje daň za čokoľvek, čo sa na Slovensku postaví, obnoví či zateplí. Vyberať ho podľa zákona o miestnom poplatku za rozvoj môžu obce a mestá. Dotkne sa však nielen developerov, ale aj poľnohospodárskych a priemyselných podnikov a v neposlednom rade samotných občanov.

Proti takejto forme ďalšieho zdaňovania, ktorá má vstúpiť do praxe v januári 2017, sa postavili zamestnávatelia i odbory. Zákon tak predstavuje päť rôznych negatívnych zásahov, päť príťaží pre široké spektrum obyvateľstva od investorov až po ľudí tlačiacich sa v panelákoch. Ďalej…

 

2015

Csak jó fal tarthat jó tetőt

denník UJSZO

Dňa: 6.11. 2015 o

Zateplenie na druhý pokus? Zvažujte dobre

magazin.reality.sme.sk

Dňa: 29.10. 2015 o 15:15

Centroom sa možno vypratávať nebude: Radnica má na stole odvolanie

pluska.sk

Dňa: 26. október 2015, 17:28

 

Kauza Apollo: rizikových stavieb je u nás ešte viac

finweb.hnonline.sk

Dňa: 26.10.2015 00:00

Kauza Centroom: Vlastník časti priestorov namieta voči vyprataniu

Topky.sk

Dňa: 26.10.2015 14:42

Kauza Centroom. Kocúrkovo riadené Murphyho zákonmi

Pravda

Dňa:

Šéf stavebnej komory: Na stavbách je chaos, preto padajú

magazin.reality.sme.sk

Dňa: 16. 10. 2015 o 15:13

Stav Centroomu v Piešťanoch je veľmi nebezpečný, varuje krízová skupina

HNonline.sk

Dňa: 9.10.2015 00:00 425

Piešťany majú problém, Centroom sa môže zrútiť

zpiestan.sk

Dňa: 8. októbra 2015 o 15.05

Stavebníctvu chýbajú kvalifikované pracovné sily. Čo s tým?

ABC-bývanie.sk

24.09.2015, Ingrid Kántorová

Stavebníctvu chýbajú kvalifikovaní pracovníci. Podľa Slovenskej asociácie stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb (SASDARS) za to môže zdeformovaný systém vzdelávania na všetkých stupňoch.

Ministerstvá školstva a dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja riešenie situácie vo vzdelávaní odkladali. Dnes na to môžu doplatiť štátne zákazky, a to zníženou kvalitou a zvýšenou cenou.

Po roku 1990 sa na základných školách rozličnými opatreniami odstránili všetky formy polyfunkčnej výučby, napríklad opracúvanie dreva či kovu, pestovateľské práce a podobne. Zanikla tiež praktická výuka technikov v zrušených slovenských podnikoch v strojárstve a stavebnom priemysle. V stredoškolskom a vo vysokoškolskom vzdelávaní sa v súčasnosti preferujú najmä humanitné smery, marketing, manažment, obchod a iné nevýrobné odbory. … Celý článok

Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na Slovensku je chybou zdeformovaného vzdelávania

KARIERAINFO.SK

Dlhodobý nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na stavebnom trhu je prirodzeným dôsledkom zdeformovaného systému vzdelávania na všetkých stupňoch. Myslí si to Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb (SASDARS), podľa ktorej štát riešenia odkladal a dnes na to môžu doplatiť štátne zákazky zníženou kvalitou a zvýšenou cenou.

Asociácia pripomenula, že po roku 1990 sa na základných školách odstránili všetky formy polyfunkčnej výučby, teda práca s drevom, kovom či pestovateľské práce. Zanikla tiež praktická výučba technikov v zrušených slovenských podnikoch v oblasti strojárstva a stavebného priemyslu. V stredoškolskom a vysokoškolskom vzdelávaní sa uprednostňujú najmä humanitné smery, marketing, manažment, obchod a iné nevýrobné odbory…  Celý článok…

06.10.2015  |  Zdroj: TASR; Autor > Ivan Pauer

Máme voľné pracovné miesta, ktoré nikto nechce. Oplatí sa zarábať doma alebo u susedov?

AKTUALITY.SK

01.10.2015, 06:00  |  Autor > Ivan Pauer

WWW.BÝVANIE2012.SK    31.august 2015

Kontrola kvality stavebných prác 1

Kontrola kvality stavebných prác a odbornosť v stavebníctve je vec verejná

V posledných rokoch sa stretávame v stavebnej výrobe stále častejšie s poruchami nových a obnovovaných stavieb. Súčasne platný stavebný zákon o kontrole kvality stavebných prác veľa nehovorí, vlastne už nehovorí takmer nič okrem potreby stavebného dozoru pri zhotovovaní jednoduchej stavby svojpomocou. Po roku 1992 boli zrušené všetky dovtedy platné vykonávacie predpisy týkajúce sa projektovej prípravy, geotechnickej prípravy a jej dokumentácie, vykonávanie riadenia a kontroly stavebných prác a ďalšie dôležité predpisy hlavne pre prípravnú a výrobnú časť uskutočňovania stavieb, ktoré neboli nikdy nahradené.  … Celý článok

Kontrola kvality stavebných prác 2

Kvalifikovaní pracovníci

V oblasti priameho uskutočňovania, riadenia a kontroly stavieb a stavebných činností sa za 23 rokov zlikvidovali prakticky všetky nástroje na dodržiavanie kvality všetkých stavebných činností. Tento negatívny proces sa neustále prehlbuje a žiaľ nie je ani skutočná snaha nepriaznivú situáciu aspoň spomaliť a zastaviť, nie to ešte zmeniť. V Slovenskej legislatíve dotýkajúcej sa stavebnej činnosti v rámci celého jej spektra, nie je zakotvená skutočná požiadavka na povinnosť uskutočňovať stavebné činnosti výlučne kvalifikovanými pracovníkmi od aplikačného pracovníka (stavebného robotníka a remeselníka) cez už neexistujúceho majstra stavebnej výroby, ďalej stavbyvedúceho, stavebného dozoru atď., v mnohých prípadoch aj úradníka na miestnom stavebnom úrade.    … Celý článok

Kontrola kvality stavebných prác 3

Majster stavebnej výroby

Ešte väčší problém je, že malé aj veľké stavebné firmy na stavbách pociťujú akútny nedostatok mimoriadne dôležitej prvostupňovej riadiacej a kontrolnej funkcie majster stavebnej výroby. Majster stavebnej výroby je vo svete stovky rokov samozrejmá a nenahraditeľná odborná činnosť po technickej a  dennodennej riadiacej stránke výstavby priamo na mieste jej uskutočňovania. Je nepochopiteľné, že za celých 23 rokov a počas tvorby  „nového“ stavebného zákona sa z celej plejády odborníkov v prípravnej komisii nenašiel aspoň jeden, ktorý by presadzoval potrebu návratu funkcie majstra stavebnej výroby na stavby a kvalifikovaných remeselníkov. Naopak niektorí tvorcovia a konzultanti zákona, s ktorými mala naša organizácia a aj ja osobne tú česť komunikovať vo veci jeho prípravy, boli všetci proti jeho zavedeniu odvolávajúc sa na zbytočné zvyšovanie výrobných nákladov tvrdiac, že šikovný stavbyvedúci nemá problém riadiť 2 a viac stavieb súbežne. Prax na stavbách, úrazovosť a klesajúca kvalita však hovorí o inom, pretože zo stavbyvedúceho sa stal stavebný manažér, prípravár a nákupca materiálu. V návrhu stavebného zákona, ktorý je momentálne pred druhým čítaním schvaľovacieho procesu v parlamente, majster stavebnej výroby chýba.   … Celý článok

Kontrola kvality stavebných prác 4

Vzdelávanie stavebných odborníkov

alším problémom odbornosti a následnej kvality na stavbách je absencia vyžadovania celoživotného vzdelávania stavebných odborníkov, ktoré je vo svete ako bežný proces. Na Slovensku sa 23 rokov nevyžaduje odborný rast žiadnej osoby pripravujúcej a realizujúcej stavbu. Stavba je predsa priestor v ktorom sa pohybujú ľudia, preto musí byť bezpečná a minimálne zdraviu neškodná. V populárnom automobilovom priemysle výrobný proces každej súčiastky od návrhu cez projektovú dokumentáciu, výrobu až po skladovanie a expedovanie hotového auta je pod neustálou kontrolou. Montážni pracovníci na linke sú pravidelne preškoľovaní pri už najmenšej zmene výrobného procesu. V advokácii, alebo v exekúcii sú pracovníci neustále každoročne preškoľovaní a preskúšavaní aby mohli pokračovať v činnosti a pritom nejde o životy ich klientov. … Celý článok

Kontrola kvality stavebných prác 5

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia na výstavbu, rekonštrukciu alebo obnovu sa vo výraznej väčšine vyhotovuje len na úrovni projektu pre stavebné povolenie. Takýto projekt je len technicko administratívnou dokumentáciou bez podrobných realizačných detailov, postupov, parametrov, výpočtov a pod. Prax však ukazuje, že kvalitatívna úroveň aj týchto projektov má klesajúci trend a realizačný projekt pre výstavbu je viac zriedkavosťou ako pravidlom. Tento stav má za následok, že prakticky nikto nezodpovedá za konečnú kvalitu a parametre stavby, pretože projektant v technickej správe uvedie, že projekt nie je realizačný a slúži len pre účely stavebného konania a odporúča stavebnému investorovi uskutočniť stavbu podľa realizačného projektu, ktorý by mal vyhotoviť zhotoviteľ stavby. … Celý článok

Kontrola kvality stavebných prác 6

Prípravné a výrobné procesy

Na Slovensku už 23 rokov neexistuje zákonná povinnosť kontrolovať prípravné a výrobné procesy v stavebníctve. Kontrolná činnosť jediným inštitútom „Stavebný dozor“ bola zo zákona 50/1796 Zb. postupne úplne zlikvidovaná a degradovaná na úroveň neexistujúcej činnosti majstra stavebnej výroby, ako osoba riadiaca a kontrolujúca výstavbu svojpomocou. V krajinách ako Nemecko, Francúzsko, Švajčiarsko či USA je stavebný dozor kontrolným orgánom celého stavebného procesu chrániacim záujmy investora a zákonov dotýkajúcich sa stavebnej činnosti v danej krajine. Stavebný dozor v týchto krajinách má právo kontroly preverovania aplikačných pracovníkov na ich kvalifikáciu a legálnosť vykonávania práce na danej stavbe.  … Celý článok

Kontrola kvality stavebných prác 7

Návrh ustanovení do zákona

Záverom v záujme kvality a bezpečnosti stavieb na Slovensku v mene organizácie SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby aj touto cestou navrhujeme :

A) aby v pripravovanom zákone v časti 1. Štvrtá časť zákona v Prvej hlave „Základné ustanovenia“ v § 56 „Vyhradené činnosti vo výstavbe“ v súlade s tradičnými činnosťami a bežnou praxou na Slovensku a vo svete je potrebné zrušiť pôvodné definície a nahradiť ich v logickej súvislosti nasledovne:

(2) Vyhradenými činnosťami vo výstavbe sú
a) Architekt1),
b) Krajinný architekt2),
c) Projektant3),
d) Verifikovanie projektu – (kontrola)3),
e) Majster stavebnej výroby3),
f) Stavbyvedúci3),
g) Stavebný dozor3),
h) Koordinácia bezpečnosti práce na stavenisku3),
i) Energetické hodnotenie budov4),
j) Geodet5),
k) Geotechnik3).

Celý článok

Kontrola kvality stavebných prác 8

Bezpočnosť a kvalita stavieb

Kvalita a bezpečnosť stavieb je komplexný súbor všetkých odborných stavebných činností počnúc projektovaním, uskutočňovaním stavieb, vývojom technológií a materiálov a iné   až po neustálu priebežnú KONTROLU všetkých procesov v stavebnej činnosti. Bez priebežnej kontroly všetkých prípravných a výrobných procesov nie je zaručená kvalita a bezpečnosť stavieb! Kvalita, vývoj a rozširovanie odborných vedomostí sa zvyšuje len sústavným sebavzdelávaním a formou celoživotného vzdelávania.

Vo viacerých štátoch EÚ a sveta existujú štátne inštitúcie na kontrolu projektovej dokumentácie tzv. verifikačné úrady (kontrola projektom predpísaných technológií, navrhnutých materiálov a postupov) a na kontrolu činnosti stavbyvedúcich a stavebných dozorov. Jednoducho nenecháva sa nič na náhodu, kontrola, kontrola a kontrola. … Celý článok

AKTUALNE.SK 19.8.2015

Rast slovenského stavebníctva? Ak sa vláda nepohne, môže nás čakať kolaps

Autor: Radovan Kopečný

Slovenské stavebníctvo nabehlo na dobrú koľaj. Po sedemročnom trápení sa odrazilo od dna. Medziročný rast v júni tohto roku oproti júnu 2014 síce predstavuje 26 percent, no stavbári na tom stále nie sú najlepšie. Firmy zanikajú a ťarbavá legislatíva komplikuje budúcnosť sektora. Ak sa vláda nezačne činiť, slovenské stavebníctvo môže čakať kolaps. Celý článok =>

ASB.SK 2.7.2015

Komplexnou obnovou bytového domu znížili celkovú spotrebu na menej ako tretinu

SPRÁVA BUDOV časopis vydavateľstva SSB čislo 2/2015

Autor:   INGRID KANTOROVÁ

Rubrika: Riešenie porúch, strana 24
■ Ako sa to má robiť?

Hoci odborníci stále zdôrazňujú, že treba obnovu starších domov robiť komplexne, v praxi býva postup iný. Máme pre vás realizáciu, pri ktorej si dali vlastníci poradiť a ich bytový dom postavený v roku 1967 sa dostal po obnove na hranicu energetickej triedy A, čiže bude ročne potrebovať na prevádzku asi 63 kWh/m2 energie adď…

AKTUALNE.SK 14.5.2015

Ako je na tom v skutočnosti naše stavebníctvo? Za rastom sa ukrýva jeho zlý stav.

Stavebné noviny  2.4.2015

Účelom každej rekonštrukcie obytnej budovy je predĺžiť jej komplexnú technickú životnosť

Denník SME 24.3.2015

Zo starej bytovky v Leviciach spravili takmer áčko

ASB.SK 6.3.2015

Prečo u nás nikto nemá rád energetické certifikáty?

NARKS Národná agentúra realitných kancelárií slovenska 4.3.2015

Prečo u nás nikto nemá rád energetické certifikáty?

2014

PRAVDA

Jana Véghová, Pravda |

Prečo u nás neberieme energetické certifikáty vážne?

REALITY SME

Vydané 30. 9. 2014 Autor: Halka Tytykalová

Najskôr dôsledná príprava, až potom zatepľovanie

REALITY SME

Chyby v zateplení domu zmaria výsledok. Ako vznikajú?

2013

TV TA3

SASDARS k návrhu stavebného zákona MDVRR SR v televíznom spravodajstve televízie TA3 / nedeľa 17.nov.2013

TV RTVS

SASDARS k návrhu stavebného zákona MDVRR SR  v televíznom spravodajstve televízie RTVS / nedeľa 17.nov.2013

REALITY SME

Zateplili ste a je to celé zle?

PRÁVNY DOM SME.sk

Týždeň v legislatíve, časť I. (7.11. – 13.11. 2013) /

 STAVEBNÉMU DOZORU SA NEPÁČI NÁVRH STAVEBNÉHO ZÁKONA

2012

2011

SME.sk 

Čítajte viac: http://www.sme.sk/diskusie/user_reaction_list.php?id_user=57504#ixzz3GwCtZWf9

Aké sú ceny v stavebníctve?