Systémové poruchy, ich odstraňovanie, obnova a údržba bytového domu.

 EKOMONT_KLOKOC_BETHOVEN_LUPASkôr, ako sa začneme venovať technickým systémovým chybám bytových domov vybudovaných v minulom 20. storočí a ich odstraňovaniu, mali by sme si povedať aspoň minimum o histórii a príčinách ich vzniku a dnešnej existencie. V prvom rade si musíme uvedomiť a priznať, že bytová výstavba v minulom storočí aj keď mala niektoré technické chyby, predsa len na rozdiel od posledných 15 až 18 rokov pozitívne a komplexne riešila nároky na bývanie zvyšujúceho sa počtu obyvateľstva Slovenska a Česka. V princípe možno konštatovať, že rastúca bytová  výstavba hlavne v rokoch 1971 až 1989 20.stor.(493 778 bytov(1)) napriek niektorým technickým nedostatkom a predpokladanej projektovanej životnosti cca 60-80 rokov výrazne riešila problematiku štátnej a národnej bytovej politiky. Treba však poukázať aj na fakt, že v mnohých prípadoch kvôli dodržaniu a skracovaniu stanovených termínov zahájenia a dokončenia stavieb sa vo výrobe panelov zjednodušovali konštrukčné detaily a následne občas nie vždy boli dodržiavané technologické postupy výroby podľa projektu, čo znižovalo konečnú kvalitu panelov. Tiež bolo až pravidlom, že stavebné firmy boli kapacitne preťažené, ako po technickej, tak ľudskej stránke, čo miestami viedlo k zhoršeniu technologickej disciplíny počas výstavby. Do konca 80. rokov 20. stor. správcovia a súčasne vlastníci panelových bytových domov nevykonávali priebežnú pravidelnú údržbu technického zariadenia týchto stavieb, striech a obvodových stien. Od začiatku 90. rokov a po prechode bytov do osobného vlastníctva sa údržba obmedzila už len na revízne činnosti a odstraňovanie havarijných stavov. Priebežná preventívna údržba bytových domov bez ohľadu na ich konštrukčný systém takmer zanikla. Od počiatku 90. rokov nastal citeľný úbytok panelovej bytovej výstavby, až sa napokon úplne zastavila. Napriek tomu, že priemyselná panelová bytová výstavba upadla do nemilosti, práve ona doposiaľ udržiava najvyššiu kapacitu starnúceho
chrenova_nitra

bytového fondu (asi 749 359 bytov (1)), čo predstavuje cca 1 487 718 občanov Slovenska ak počítame 2 osoby v jednom panelovom byte. Koncom druhej polovice 90. rokov 20. storočia nastalo oživenie bytovej výstavby, avšak už nie koncepčne riadenej v rámci potrieb celého Slovenska, ale decentralizovanej podľa lokálnych záujmov. Výsledkom je, že máme lokality s neobývanými nepredajnými veľkoplošnými bytmi. Cieľovou skupinou bytovej výstavby sa stala finančne silná klientela, pričom sa pozabudlo na väčšie a príjmovo slabšie skupiny obyvateľstva s potrebou obytnej plochy do cca 60-65m2. Prakticky sa tiež nikto nevenoval problému stále ťažšej dostupnosti bývania mladých ľudí zakladajúcich si rodinu. Štát sa nestará o možnosti získania nájomných bytov, pretože bývanie postavil výlučne na komerčnú rovinu a rôzne typy úverov. Ani jedna Slovenská vláda nemala a nemá vo svojom programe výstavbu štátnych nájomných bytov. V EU je pomer štátnych nájomných bytov k bytom v osobnom vlastníctve 70:30, kým na Slovensku je to naopak… V tomto smere prichádza k veľmi vážnej systémovej chybe v novej výstavbe a údržbe súčasného stavu bývania, pretože na Slovensku

prvy_panelak_kmetovo_nam_BASa od roku 1955 stavali domy až podľa 23 typov panelových bytových sústav, ktoré vďaka výrazne obmedzenej údržbe začínajú už technicky dožívať bez adekvátnej náhrady. Som toho názoru, že aj vďaka zastaveniu kontinuálnej  panelovej výstavby nemáme v súčasnosti objemovo, časovo a technicky pripravenú adekvátnu náhradu za panelové bytové stavby, ktoré jednoducho jedného dňa dožijú a za nie veľa rokov pocítime akútny nedostatok bytov pre rastúci počet ekonomicky slabšieho obyvateľstva a začínajúce mladé rodiny na Slovensku… Nie je mi známe, že by sa touto vážnou netechnickou systémovou závadou bytových domov niekto seriózne komplexne v rámci celého Slovenska zaoberal, alebo ju konkrétne riešil. 

Autor: Ivan Pauer, prezident SASDARS

((1) Zdroj: MVRR SR )

30.apr.2011