Každá vyspelá spoločnosť chráni a podporuje rozvoj stavebníctva ako svoje kľúčové odvetvie národného a štátneho hospodárstva. Stavebný zákon bez veľkého zveličovania a komplikovaného širokospektrálneho vysvetľovania je od čias Sumerov základným zákonom hospodárstva a ekonomiky štátu minimálne z jedného kľúčového dôvodu : je to najväčší primárny a sekundárny zamestnávateľ obyvateľov a odborných profesií, a najväčší prispievateľ odvodov a daní do štátnej pokladne.

V Slovenskej republike sme od jej vzniku absolútne a v celom spektre zanedbávali odvetvie stavebníctva a na neho napojený vlastný priemysel, ktorý sme prakticky legislatívne a fyzicky zničili. Legislatívne zničenie sme spôsobili tým, že sme zo stavebného zákona počas 20 rokov spravili trhací kalendár jeho 27 jednoúčelovými nekoncepčnými novelami a cca 43 menšími úpravami s problematickou previazanosťou na ostatné súvisiace zákony. Z hľadiska fyzického sme stavebníctvo a naň napojený priemysel zničili tým, že sme si rozpredali druhovýrobu vlastníkom, ktorí rozpredali technológiu, alebo výrobu u nás zatvorili a preniesli do iných krajín. Zbytok slovenskej druhovýroby, ktorý ešte zostal viac menej živorí a hlavná spotreba týchto výrobkov pre stavebníctvo je prakticky závislá len na dovoze od zahraničných výrobcov. Druhovýroba čo na Slovensku zostala ale jej vlastníci žijú v zahraničí však zisky odváža do zahraničia domov, ale aspoň zamestnáva občanov a odvádza odvody. Nech však už s pohľadu vlastníctva výrobnej základne druhovýroby to bolo a je akokoľvek, treťou chybou zo strany štátu bola orientácia výstavby na priemyselné montované halové objekty pre logistiku a montáž pre automobilovú výrobu zahraničným investorom a zanedbala sa údržba, obnova a výstavba infraštruktúry, vrátane likvidácie panelovej bytovej výstavby. Medzi iným panelová bytová výstavba je najefektívnejším spôsobom výstavby bytov a riešením bytovej politiky každej vyspelej krajiny, kde doposiaľ vo väčšom či menšom rozsahu stále prebieha…

Boom výstavby montážnych liniek, hypermarketov a skladov je preč, naši skúsení a kvalitní stavební odborníci, špecialisti a aplikační profesisti sú v zahraničí a mladí talentovaní úspešní absolventi škôl odchádzajú za nimi… Samozrejme, že dane a odvody odvádzajú v zahraničí… Doterajší nekoncepčný prístup ku stavebníctvu od prípravy mládeže v školách, cez nedostatočný záujem o verejné stavby hlavne infraštruktúry vynímajúc záujem o výstavbu diaľníc naše stavebníctvo prinieslo na prah existencie. Slovenské stavebné firmy, živnostníci a na výstavbe závislý priemysel sa „teší“ celé desaťročia zanedbateľnej štátnej a legislatívnej podpore v celom svojom priereze a podľa môjho názoru nekoncepčná tvorba tzv. „Nového stavebného zákona“ sa skôr môže nazvať úpravou pôvodnej schémy zákona č. 50/1976 so zavádzaním nových nikde nepoužívaných terminológií s komplikovaných ťažko čitateľných znení ustanovení jednotlivých paragrafov. Náš štát takýmto prístupom k legislatívnej tvorbe v oblasti stavebníctva nedáva stavebníctvu nádej na jeho konsolidáciu, zastavenie úžasnému prepadu voči r.1990 a nie to ešte jeho rastu.

Podotýkam, že tvorcovia pri tvorbe nového stavebného zákona musia vychádzať z celého spektra súvislostí stavebnej činnosti v reálnej praxi na stavbách a hospodárskeho, ekonomického a verejného záujmu občanov a štátu .

Stavebný zákon je vo svojej podstate výnimočný, jedinečný a diametrálne odlišný od ostatných zákonov, ktoré sú jeho doplnkom a nie základom! Stavebný zákon – pravidlá výstavby boli základom ekonomiky a zamestnanosti starovekého Egypta a Rímu! Stavebný zákon je jedným z najhlavnejších pilierov vzdelanosti, ekonomiky, hospodárstva, sociálnej politiky a zamestnanosti štátu. Toto, keď si jeho tvorcovia neuvedomia, nikdy nespravia funkčný stavebný zákon, ktorý nebude hneď po jeho schválení nutné v národnej rade novelizovať a zachraňovať. Stavebný zákon musí byť jasný, čitateľný a zrozumiteľný aj laickej verejnosti bez právneho a technického vzdelania.

Napriek svetovej kríze je najvyšší čas spomaliť a zastaviť úpadok v prvom rade nášho hospodárstva a spoločnosti.  Začať treba tvorbou ucelených koncepčných, previazaných a zrozumiteľných zákonov pre stavebníctvo a stavebníctvom dotknutých odvetví. Je nevyhnutné stanoviť si širokospektrálnu víziu smerovania a cieľ charakteru Slovenska, a pokračovať ako prvou úlohou Zákonom o územnom plánovaní a regionálnom rozvoji a jeho „súbežnou“ nadstavbou, so Zákonom o stavebnom poriadku. Od týchto dvoch zákonov sa odvíja zamestnanosť, ekonomika a súvisiace právne predpisy štátu. Prestaňme hasiť hospodárske, ekonomické a sociálne dennodenné problémy neustálymi dielčimi novelami noviel starých zákonov, prípadne nových bez dostatočnej koncepcie a previazanosti. Je tu 20 rokov nová doba a nový štát so starými pozliepanými novelizovanými zákonmi s nízkou previazanosťou na reálne potreby jeho rozvoja vyhovujúce skôr záujmom špekulatívnych skupín, ako verejnému záujmu spoločnosti, bez vízie a cieľa rozvoja Slovenska…

Ivan Pauer
Prezident SASDARS
12.5.2013
 

Počet pracovníkov v národnom hospodárstve viazaných na stavebnú výrobu

Pre názornosť uvádzam štatistický vplyv stavebníctva na priemysel a zamestnanosť v štáte, bez ohľadu v ktorom… Aj v našom :

Priame riadenie stavby : 3 kvalifikovaní špecialisti

A)  Majster stavebnej výroby

Na Slovensku prakticky pred cca 15-18 rokmi zmizol zo stavieb, okrem niektorých veľkých stavieb a stavieb pre zahr.investorov…

B)  Stavbyvedúci

Jeden stavbyvedúci by mal mať na starosti max. 1 až 2 stavby súbežne a nemal by sám nakupovať materiály, náradie a nemal by priamo riadiť murárov, maliarov a pod. čo je na menších stavbách bežné…

C)  Stavebný dozor

Je od roku 1992 vďaka deformovanému stavebnému zákonu a schizofrénnej praxi viac formálny, ako skutočný. Podľa zákona môže vykonávať a riadiť len stavby jednoduché svojpomocou , ale na druhej strane v inom § sa mu dáva za úlohu kontrolu a zodpovednosť pri uskutočňovaní obnovy bytových domov, stavieb väčšieho a veľkého rozsahu…

 

Príprava stavby pod koordináciou a kontrolou Stavebného dozoru:

pocet_projektantov_na_stavbe

Údaj je len štatistický, je závislý od rozsahu tej ktorej stavby. Prípravná fáza pri serióznom spracovaní, projektového zámeru ,projektu pre stavebné povolenie a realizačného projektu stavba zamestná cca  15-20 inžinierov a technikov.

 

 

Realizácia stavby pod koordináciou a kontrolou Stavbyvedúceho a priame riadenie aplikačných  pracovníkov Majstrom stavebnej výroby:

pocet_aplikacnych_pracovnikov_na_stavbe

 Údaj je len štatistický – orientačný, je závislý od rozsahu tej ktorej stavby. Realizačná fáza pri serióznom obsadení kvalifikovanými pracovníkmi zamestná cca 38-45 osôb a profesií.

 

Napojené výrobné odvetvia druhovýroby na stavebný priemysel:

pocet_pacovnikov_druhovyroby_na_stavbe

  Údaj je len orientačný, je závislý od rozsahu tej ktorej stavby, rozsahu zariadení a doplnkov, pretože vysoký podiel sortimentu sa už na Slovensku vôbec nevyrába ani zahraničnými vlastníkmi firiem, ale sa len dováža. V prípade plnej výroby týchto materiálov a doplnkov na Slovensku by bolo zamestnaných cca 35-42 osôb, resp.viac…

 

Napojené výrobné odvetvia prvovýroby na stavebný priemysel:

pocet_pacovnikov_prvovyroby

   Údaj je len orientačný, nemáme k dispozícii bližšie údaje.

 

Obraz priamej a nepriamej zamestnanosti v odvetví stavebníctva a napojených ďalších výrobných odvetví si môže už spraviť každý sám…

 

Ivan Pauer
Prezident SASDARS
19.1.2013