Akých stavebných aplikačných pracovníkov potrebujeme na stavbe

Slovenskí stavebníci v posledných rokoch takmer pravidelne nekontrolujú kvalifikačné znalosti a oprávnenie aplikačných pracovníkov, ktorých si pustia na stavbu. Zvyčajne im je to jedno, hlavne, že sú lacní a nepýtajú DPH. Kvalifikačné schopnosti naši stavebníci zisťujú až, keď sa niečo pokazí, praskne, zrúti, alebo sú steny a podlahy tak krivé, že sa na to nedá ani dívať… Samozrejme takmer vždy takýmto lacným stavebným firmám zaplatia vysoké zálohy, takže keď aj napokon stavebník takýchto nekvalifikovaných a neschopných majstrov vyhodí, je už neskoro, peňazí menej a oprava drahšia o cenu naviac práce a DPH, ako keby si zobral hneď o niečo drahšiu firmu, alebo živnostníkov.

Pri uskutočňovaní stavby treba vyžadovať pre kvalifikované odborné aplikačné činnosti len osoby so vzdelaním v príslušnom technickom stavebnom odbore. Táto podmienka by mala byť zahrnutá aj do zákona č.455/1991 o živnostenskom podnikaní ako viazaná živnosť ! Týmito osobami sú:

a)   ktoré úspešne absolvovali stredné odborné vzdelanie ukončené skúškou,

b)  základné aplikačné kvalifikácie:

–  murár

–  murár obkladač

–  murár dláždič

–  tesár

–  stolár

–  strechár, pokrývač

–  klampiar

–  inštalatér (voda, kanalizácia, kúrenie, plyn)

–  elektromechanik (elektroinštalatér)

–  montér suchých stavieb,

–  železobetonár (armovač)

–  stavebný zámočník

–  technik informačných a telekomunikačných technológií

–  maliar

–  podlahár

c)   iné aplikačné kvalifikácie, ktoré sú obsiahnuté v projekte stavby a ktoré musia spĺňať kvalifikačné a odborné kritériá nutné pre výkon danej činnosti a odbornosti,

d)  dokladom o získanom stupni vzdelania podľa § 20.2 je vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list,

e)  Osobám vykonávajúcim aplikačné činnosti na stavbe bez akéhokoľvek stupňa vzdelania v stavebnom odbore nedovolte tieto činnosti vykonávať.

f)  Osoby bez akéhokoľvek technického stavebného vzdelania, resp. osoby nespĺňajúce kvalifikačné podmienky môžu na stavbe vykonávať len pomocné neodborné aplikačné činnosti pod dohľadom kvalifikovaných osôb.