Dôležitosť práce a činnosti stavebného dozoru

V súčasnosti je veľmi zaužívané vyhotoviť stavebné dielo bez stavebného dozoru. Stavebný dozor vďaka chybnej definícii v platnom stavebnom zákone je považovaný za zbytočnú osobu na stavbe, ktorá občas príde, pozrie, odíde a na konci pýta peniaze. Tento názor degradoval úlohu stavebného dozoru len na vykonávanie drobných stavieb.

Stavebný dozor musí byť pri stavebníkovi už pri pripravovaní jeho stavebného zámeru a musí zostať až do ukončenia stavby. Vôbec pri tom nie je dôležité či je stavba uskutočňovaná svojpomocne, alebo je jednoduchá, malá, či veľká.Na stavbe jednoducho musí byť niekto kto kontroluje vykonávané stavebné práce, zabudovaný materiál a oprávnenosť fakturovaných objemov. Stavebník nemusí a zvyčajne nie je stavebne zdatná osoba a niekto jej musí radiť a chrániť jej záujmy. Stavebný dozor musí byť nezávislý na zhotoviteľovi.

Vďaka nezmyselnému degradovaniu činnosti kvalifikovaného stavebného dozoru a nezáujmu o jeho činnosť na strane stavebníkov s stavebníci sami poškodzujú, pretože sa zbavujú vlastnej ochrany v prípade nekvalitne vykonanej stavebnej dodávky, pred súdmi takmer všetci prehrávajú reklamačné spory a prichádzajú tak o ďalšie tisíce Eur…

a)  Stavebný dozor stavebníka je podmienkou realizácie každej stavby bez ohľadu na jej technické a architektonické riešenie, účel, využitie a charakter, kde sa pohybuje a zdržuje človek, alebo zviera.

b)  Podmienkou vykonávania – zhotovenia každej stavby bez ohľadu na jej technické a architektonické riešenie, účel, využitie a charakter, kde sa pohybuje a zdržuje človek, alebo zviera, alebo ide o stavbu iného verejného záujmu je jej uskutočňovanie pod priamym stálym osobným kontrolným dohľadom stavebného dozoru.

c)  Kvalifikáciu Stavebný dozor vykonáva osobne fyzická osoba s trvalým bydliskom na Slovensku.

i)   Stavebný dozor musí mať pre vykonávanie tejto kvalifikácie platné osvedčenie oprávňujúce vykonávať túto kvalifikáciu a príslušnú odbornosť.

d)  Prítomnosť a činnosť Stavebného dozoru odporúčame po celú dobu prípravy, a uskutočňovania stavebného diela. Stavebný dozor preberá od zhotoviteľa, resp. jeho zástupcu, stavbyvedúceho ukončené kompletné stavebné dielo.

e)  Stavebný dozor je v súlade so stavebným zákonom účastníkom stavebného konania od prípravy projektu a stavby až po konečné odovzdanie objednávateľovi a budúcemu užívateľovi stavby.

f)   Stavebný dozor vykonáva odborne spôsobilá osoba, ktorá splnila podmienky pre vydanie osvedčenia.

g)  Právnická osoba musí mať pre výkon stavebný dozor zodpovedného zástupcu fyzickú osobu s osvedčením oprávňujúcim vykonávať kvalifikáciu stavebný dozor pre daný odbor. Zodpovedný zástupca musí byť v organizácii v plnohodnotnom trvalom pracovnom pomere. Výkon, práva a povinnosti stavebného dozoru nie sú prenosné na inú osobu.

   Práva a povinnosti stavebného dozoru :

a)  stavebný dozor vykonáva technickú, vecnú, cenovú, zmluvnú (v rozsahu ustanovení stavebného zákona) kontrolnú činnosť počas predprojektovej a projektovej prípravy,

b)  stavebný dozor vykonáva technickú, vecnú, cenovú, zmluvnú (v rozsahu ustanovení stavebného zákona) kontrolnú činnosť počas uskutočňovania stavby,

c)  stavebný dozor je povinný zúčastňovať sa všetkých nevyhnutných činností po celú dobu projektovej prípravy, uskutočňovania, odovzdanie a kolaudovanie stavby,

d)  sleduje spôsob a postup výstavby, či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia,

e)  dozerá na použitie správnych a kvalitných materiálov a výrobkov ako aj na ich odborné uskladnenie,

f)   kontroluje dodržiavanie odporúčaných technologických postupov, a do stavebného denníka vykonáva zápisy o odchýlkach a vyžaduje nápravu,

g)  dozerá na riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení,

h)  vplýva na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak ich nemožno odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu,

i)   dohliada na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, na bezpečnosť staveniskovej prevádzky vzhľadom na okolie – či nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy,

j)   je oprávnený dať pra­covníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stav­by, život alebo zdravie pracovníkov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody.

k)  sleduje vedenie stavebného denníka po celý čas výstavby, od prvého dňa prípravných prác na stavenisku až po odstránenie nedostatkov skutočného realizovania stavby podľa podmienok kolaudačného rozhodnutia,

l)   priebežne kontroluje časti diela, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú alebo sa stanú neprístupnými, sleduje preberanie prác a eviduje výsledky kontrol v stavebnom denníku, vyžaduje doklady o preukázaní zhody výrobkov na stavbu,

m) dáva súhlas na začatie realizácie rozličných prác a v prípade nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce alebo podmienok stavebného povolenia môže realizáciu stavebných prác aj zastaviť,

n)  v spolupráci s autorom projektu stavebného diela rieši technické otázky (napr. nevyhnutné zmeny), pričom v plnej miere zastupuje investora tak, aby celkové náklady stavby neprekročili schválený rozpočet, nepredlžovala sa lehota výstavby a nezhoršovali sa parametre stavby,

o)  kontroluje vecnú a cenovú správnosť oceňovaných podkladov a platobných dokladov, aby sa stavebníkovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované,

p)  sleduje či sa práce vykonávajú platných technických noriem a predpísaných technologických predpisov,

q)  výkonom stavebného dozoru nepoverujte pracovníka organizácie, ktorá dodáva alebo vyko­náva na stavbe stavebné práce, prípadne organizácie, ktorá je poddodávateľom stavebných prác a dodávok,

r)   sleduje dodržiavanie zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom, a vyžaduje jej plnenie,

s)   po ukončení stavby preberá od zhotoviteľa podklady na odovzdanie a prevzatie dokončenej stavby,

t)   kontroluje vypratanie staveniska,

u)  zúčastňuje sa na kolaudačnom konaní a dozerá na odstránenie kolaudačných chýb. Pre stavebníka zabezpečí vydanie kolaudačného rozhodnutia,