Je potrebný stavebný dozor ?

Za posledných 20 rokov sa na Slovensku udomácnilo všeobecné povedomie, že stavebný dozor je problematická a zbytočná osoba na stavbe. Je to len ďalší požierač peňazí stavebníka, ktorého „nezmyselne“ vyžaduje ten, ktorý stavebný úrad, alebo banka len na to, aby podpísal nejaký „papier o ukončení stavby“. Situácia je taká, že nie len stavebný dozor považujeme za zbytočnú osobu na stavbe, ale aj súčasne platný zákon č.50/1976 v znení neskorších úprav degradoval stavebný dozor na osobu riadiacu výstavbu jednoduchej stavby svojpomocou. Pripravovaný nový stavebný zákon opätovne považuje  stavebný dozor za osobu vykonávajúcu a riadiacu jednoduchú stavbu… Je to neznalosť, alebo úmysel vyradiť stálu kontrolu stavebných činností počas realizácie stavby ?

Slovenské zákony v oblasti stavebníctva a hlavne jeho realizácie prakticky nechránia záujmy investora – stavebníka a ochrana zhotoviteľa, tiež nie je na vyhovujúcej úrovni. V súčasne platnom stavebnom zákone po jeho nespočetných novelizáciách od roku 1992 je úspešne zlikvidovaný systém kontroly stavebných činností, ochrany verejných záujmov, ochrany stavebného dedičstva a ochrany záujmov investora – stavebníka. V platnom stavebnom zákone zostal až jeden paragraf ustanovujúci potrebu stavebného dozora pri výstavbe rodinného domu svojpomocou bez definície, čo je svojpomocná výstavba… Stavební investori vďaka deformovanému stavebnému zákonu na svoju vlastnú škodu považujú inštitút stavebného dozora za zbytočnosť a požiadavku mať stavebného dozora niektorých stavebných úradov považujú za šikanu… Keď si investor uvedomí, že predsa len potrebuje stavebného dozora pre svoju stavbu, takmer vždy sa rozhodne pre jeho prítomnosť až v konečnej fáze stavebného procesu – pri samotnej realizácii stavby, kedy má dozor už minimálny vplyv na výsledok celého stavebného diela (cca 20% zo 100…). Tu však nastáva problém, že „dnes“ máme na Slovensku už málo kvalitných stavebných dozorov a stavbyvedúcich, ktorí sa z vlastnej vôle priebežne individuálne, alebo inými spôsobmi vzdelávajú, zato je však množstvo dozorov, ktorí  túto činnosť vykonajú „za stolom“ bez toho, že by stavbu vôbec videli. Táto situácia škodí stavu stavebných dozorov, ale škodí už aj samotným dodávateľským stavebným firmám, pretože sa ťažko hľadajú kvalitní stavbyvedúci a majstri  priamo realizujúci stavebné dielo. Na druhej strane je mnoho stavebných firiem, ktoré považujú stavebného dozora za svojho nepriateľa a nechápu, že kvalitnou kontrolou predchádzajú vlastným chybám, čo skvalitňuje ich budúcu prácu a meno… Rastú problémy s kvalitou a koordináciou stavebných činností dodávateľov s ostatnými účastníkmi stavby… Vďaka tomuto stavu sa stále vypuklejšie ukazujú nevyrovnané komplikované dodávateľsko – odberateľské vzťahy na Slovenskom stavebnom trhu čo v konečnom dôsledku má negatívny dopad na kvalitu stavebných diel v pomere k ich cene. V tomto smere je možné len privítať požiadavky EU na neustále periodické vzdelávanie stavebných odborníkov a zvyšovanie kvality kontrolných činností, technických a právnych kritérií v stavebnom procese vedúcich k rozvoju aj Slovenského stavebníctva.

Autor : Ivan Pauer 11/2010

 • Rastie nespokojnosť výrobcov stavebných hmôt s množiacimi chybami pri aplikácií do stavebného diela.
 • Rastie nespokojnosť výrobcov stavebných materiálov s množiacimi chybami pri aplikácií do stavebného diela.
 • Rastie nespokojnosť konečných užívateľov stavieb s klesajúcou kvalitou hotového odovzdaného stavebného diela.
 • Množia sa prípady opravy stavebného diela po 2-5 rokoch jeho užívania.
 • Množia sa prípady statických porúch u novostavieb po 2-5 rokoch užívania a u panelových stavieb z min.storočia.
 • Množia sa prípady vzniku plesní, húb a rias na povrchoch stavebných konštrukcí krátko po ich realizácii.
 • Množia sa reklamácie na zatekanie stavebných konštrukcií krátko po realizácii novostavby, alebo rekonštrukcii.Množia sa realizácie stavieb bez akejkoľvek odbornej kontroly so stavebným dozorom, ktorý stavbu ani nevidel.
 • Množia sa stavby na ktorých sa stavebný dozor spolieha na vedomosti a skúsenosti stavbyvedúceho, stavbyvedúci sa spolieha na vedomosti a praktické skúsenosti parťáka aplkačnej skupiny a parťák sa spolieha na vedomosti a skúsenosti svojich podriadených a stavbyvedúceho…
 • Množia sa stavby na ktorých majú vedúci pracovníci problémy s čítaním výkresov v projekte a nemajú naštudované technické správy projektu…
 • V posledných rokoch sa stále rozširuje názor, že na realizáciu stavby postačuje projekt na úrovni projektu pre stavebné povolenie, ktorý neobsahuje riešenia na úrovni realizačného projektu…
 • Mnohí stavební odborníci realizujúci stavby nepraktikujú samovzdelávanie a zostávajú na úrovni minimálneho rastu od získania svojej odbornosti zo školy a autorizačnej skúšky kedysi pred rokmi…
 • Stavební odborníci narábajú obrovskými finančnými hodnotami svojich klientov – investorov bez periodického dovzdelávania z nových technológií, stavebných postupov a materiálov.
 • Na Slovensku neustále pribúdajú nové Európske normy a mnohí stavební odborníci bez priebežného preškoľovania realizujú stavebné diela podľa starých už neplatných noriem.
 • V poslednom období pribúda na stavbách počet úrazov a úmrtí stavebných robotníkov.
 • Pribúdajú komplikácie pri odovzdaní „hotových“ stavebných diel z dôvodu technologických nedostatkov vzniknutých z neodbornej aplikácie materiálov a nedodržania technologických postupov.
 • Na škodu investora – stavebníka sa stáva už takmer pravidlom, že konečná cena stavby je vyššia ako pôvodná podľa projektu „vďaka“ chybám pri tvorbe rozpočtovej ceny, pri tvorbe dodávateľskej ceny, prípadne aj pri tvorbe ceny za naviac práce.
 • Nieje neobvyklé, že stavebný dozor, stavbyvedúci ocenia stavebný výkon bez predstavy čo ich cena v skutočnosti obsahuje a investorovi neostáva nič iné len cenu zaplatí… (Pri tom nieje výnimkou, že takouto cenou zo stavby býva poškodená stavebná firma, ale zvyčajne je poškodený investor)