Členstvo a členské príspevky.

  • Peňažné príspevky a ich výška sú uvedené v tabuľke dolu.
  • Príspevky a ich výška sú slobodným, dobrovoľným rozhodnutím každého člena.
  • Príspevky sú používané výlučne na technickú a administratívnu prevádzku združenia a jeho ďalší rozvoj.
  • Prijatí členovia na vlastnú žiadosť nie sú povinní platiť ročné členské príspevky. Sú však povinní plne rešpektovať stanovy, rozhodnutia asociácie v plnom rozsahu a hájiť záujmy SASDARS.
  • Takýto člen je pridružený člen. Pridružený člen má právo poradného hlasu a právo na vymedzené zľavy na požitky a služby poskytované touto asociáciou.
  • Pridružený člen má právo na základnú zľavu na poplatku za školenia.
  • Pridružený člen nemá volebné právo.
  • Pridružený člen nemá nárok na zľavu na poplatok za účasť na spoločenských podujatiach, verejných seminároch a konferenciách.
  • Od každého člena očakávame loajalitu a podporu činnosti a cieľov našej organizácie a Slovenského stavebníctva. Je len vecou každého člena či, a ako podporí našu a tým aj jeho asociáciu.

 

Tabuľka členských príspevkov:

Členom našej asociácie sa môžu stať:  Ročné príspevky
fyzická osoba – zamestnanec 00,- EUR
fyzická osoba – podnikateľ ako právnická osoba bez zamestnancov 00,- EUR
fyzická osoba – živnostník 00,- EUR
právnická osoba   1-10 zamestnancov 00,- EUR
právnická osoba 11-20 zamestnancov 00,- EUR
právnická osoba 21-35 zamestnancov 00,- EUR
právnická osoba 36-50 zamestnancov 00,- EUR
práv. osoba verejná správa a mieste úrady 50,- EUR
občianské združenie jedno profesné 00,- EUR
občianské združenie zastupujúce viac profesií
00,-
EUR
občianské združenie zastupujúce výrobcov 50,- EUR
občianské združ. zastupujúce spotrebiteľov
00,-
EUR
občianské združenie – iné 50,- EUR
Príspevky nad 50 zamestnancov a podľa postavenia na trhu.
právnická osoba – člen bronzový 60,- EUR
právnická osoba – člen strieborný 80,- EUR
právnická osoba – člen zlatý 100,- EUR

Poznámka :

Pri odchode z Asociácie sa členské poplatky, dary a iné príspevky, alebo ich časti nevracajú.
Prezídium SASDARS