VYKONÁVACIA SMERNICA VS – 06-2017

Názov VS:   Technické poradenstvo a odborné posúdenie stavby alebo jej časti 

Účel VS:     

VYKONÁVACIA SMERNICA VS – 06-2017/10

 

Účel VS:

V súlade so stanovami SASDARS poskytuje Odborné stanovisko, Odborný posudok, Súdnoznaleckéhý posudok vyhotovený členom SASDARS, vyhotovuje “Zápis z obhliadky stavby” pre posudok, diagnostikuje poruchy stavby, alebo jej časti, zabezpečuje alebo sama vykonáva laboratórne skúšanie a zisťovanie, expertízne činnosti.

 

Dôvody vydania novej smernice:

Pre neustály rast požiadaviek na našu organizáciu a rozširovanie okruhu problémov na stavbách, ale aj pre zvyšovanie právnej čistoty bolo vedenie komory rozhodlo prijať aktualizáciu tejto smernice pre našich služieb a odmeny za ne. Prezídium SASDARS dňa 20.10.2017 na svojom mimoriadnom zasadnutí rozhodlo, že dňom 1.11.2017 rozhodnutím prezídia SASDARS nadobúda platnosť “VYKONÁVACIA SMERNICA VS – 06/2017/10. Úkony neobsiahnuté v smernici sa odmeňujú po odsúhlasení odmeny dohodou.

 

Postup pri preberaní žiadosti o technické poradenstvo:

Sekretariát oboznámi vopred žiadateľa so znením VS-06-2017/10 podľa ktorej SASDARS postupuje. Žiadateľ potvrdí svojim listom alebo elektronickou cestou návrh odmeny za naše služby, prípadne súhlas s uhradením odmeny podľa tejto smernice a rozsahu prác a následne, prípadne súbežne doručí SASDARS objednávku. Objednávka môže byť doručená poštou, kuriérom, osobne na adresu : SASDARS o.z., Strmá ulica 616/26, 949 01  Nitra, alebo elektronicky na e-mailovú adresu poruchystavieb@sasdars.sk.

 

Základný cenník služieb :

1.1       Odborné posúdenie stavby s odborným stanoviskom :

 • a) od 750,- €/ odborná technická obhliadka jednej problematickej až troch častí stavby  ak žiada fyzická osoba – nepodnikateľ na svoj rodinný dom, pripadne inú doplňujúcu stavbu rodinného domu na priľahlom pozemku.

Poznámka:

 • 1) v cene sú dopravné náklady do vzdialenosti 50 km od sídla organizácie, nad 50 km sa

počíta celá vzdialenosť.

 • 2) V prípade potreby vykonať merania, skúšky, fotodokumentáciu, výpočty, skúmanie projektovej  dokumentácie, prizvania ďalšieho experta apod. sa k cena primerane zvyšuje podľa tejto smernice a ceny externého spracovateľa.

 

 • b) od 850, € posúdenie jednej problematickej časti stavby, v závislosti na jej charakter a rozsah, ak žiada podnikajúca fyzická alebo právnická osoba, združenie, spoločenstvo a pod.

Poznámka:

 • 1) v cene sú dopravné náklady do vzdialenosti 50 km od sídla organizácie, nad 50 km sa

počíta celá vzdialenosť.

 • 2) V prípade potreby vykonať merania, skúšky, fotodokumentáciu, výpočty, skúmanie projektovej  dokumentácie, prizvania ďalšieho experta apod. sa k cena primerane zvyšuje podľa tejto smernice a ceny externého spracovateľa.

 

2.0       Odborný posudok na celú stavbu od výmery 150 m2:

 • a) od 6,00 € /m2 zastavanej plochy – na stavbu od výmery 150 m2. Príplatok za každé ďalšie podlažie 2,00 € /m2 zastavanej plochy;

 

3.0       Zhotovenie sondy v závislosti na druh odoberaného materiálu, použitú technológiu a rozsah od 130,- €/sonda. Cena môže byť aj v inej dohodnutej výške ak sa budú vzorky pripravovať pre externé laboratóriá, prípadne si ich budú samy odoberať.

 

4.0       Laboratórne analýzy a skúšky vzoriek

 • a) od 600,00 €/1 vyšetrenie – analýzu mikrobiologické, biologické a pod. pre ochranu zdravia v závislosti na rozsah, spôsob a časovú náročnosť vyhotovenia.
 • b) od 600,00 €/1 skúška – analýza technická vo veci technických vlastností stavby, jej časti alebo prvku v závislosti na rozsah, spôsob a časovú náročnosť vyhotovenia.

 

5.0       Vyhotovenie kontrolného rozpočtu stavby alebo jej časti, alebo rozbor cien z predloženého pôvodného rozpočtu, alebo výkazu výmer :

 • a) 300,00 € do 100 položiek a bez rozboru cien;
 • b)      3,00 € za každú ďalšiu položku bez rozboru cien;
 • c)      2,00 € za každý rozbor ceny položky.

 

6.0       80,00 €/každá začatá hodina za kontrolné zameranie stavby alebo jej častí v mieste stavby fyzickým meraním výmer vykonaných prác

 

7.0       Meranie vlhkosti:

 • a) 80,00 €/každá začatá hodina za meranie a záznam vlhkosti ovzdušia v interiéri stavby.
 • b) 50,00 € vyhotovenie záznamu vlhkosti ovzdušia v interiéri stavby.
 • c) 80,00 €/každá začatá hodina za meranie a záznam vlhkosti stavebných konštrukcií stavby.
 • d) 50,00 € vyhotovenie záznamu vlhkosti ovzdušia v interiéri stavby.

 

8.0       Odber mikologických a biologických vzoriek so stavebnej konštrukcie:

 • a) 15,00 € jedna balená mikologická vzorka vrátane expedície do laboratória.
 • b) 15,00 € jedna balená biologická vzorka vrátane expedície do laboratória.

 

9.0       Odber vzoriek vzduchu v interiéri stavby

 • a) od 550,00 € v rodinnom dome alebo v byte v bytovom dome a ich laboratórne vyšetrenie;
 • b) od 600,00 € v priemyselnom objekte a ich laboratórne vyšetrenie;
 • c) od 800,00 € v objekte s nebezpečnými chemickými a inak škodlivými látkami pre zdravie a ich laboratórne vyšetrenie;

 

10.0    Vyhotovenie sondy alebo odber vzoriek tepelnej izolácie z exteriéru budovy

 • a) 100,00 €/2 sondy-odbery na stene rodinnom dome alebo bytovom dome bez nákladov na lešenie, alebo manipulačnú plošinu a bez laboratórnej skúšky zisťovania použitého materiálu  a náhradného materiálu na prekrytie sondy;
 • b) 130,00 €/2 sondy-odbery na streche rodinného domu alebo bytovom dome bez nákladov na lešenie, alebo manipulačnú plošinu a bez laboratórnej skúšky zisťovania použitého materiálu a náhradného materiálu na prekrytie sondy;
 • c) 100,00 €/2 sondy-odbery na stene administratívnej, budove pre dočasné ubytovanie, alebo na budove pre služby a výrobu bez nákladov na lešenie, alebo manipulačnú plošinu a bez laboratórnej skúšky zisťovania použitého materiálu a náhradného materiálu na prekrytie sondy;
 • d) 130,00 €/2 sondy-odbery na streche administratívnej, budove pre dočasné ubytovanie, alebo na budove pre služby a výrobu bez nákladov na lešenie, alebo manipulačnú plošinu a bez laboratórnej skúšky zisťovania použitého materiálu a náhradného materiálu na prekrytie sondy;
 • e) 270,00 € dodatočné posúdenie podkladu pod dodatočným zateplením ETICS
 • f) 15,00 € prípadné balenie a expedícia vzorky do skúšobne.
 • g)  materiál na prekrytie vyhotovenej sondy podľa skutočných nákladov na prácu a materiál ak sa tak strany dohodnú.

 

11.0    Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, alebo právne úkony:

 • a) 250,00 € rodinný dom do 300,00 m2 (HSV a PSV)
 • b) 350,00 € rodinný dom do 500,00 m2 (HSV a PSV)
 • c) od 400,00 € administratívny objekt, služby, ubytovanie apod. do 600 m2 (HSV a PSV)
 • d) od 600,00 € administratívny objekt služby, ubytovanie apod. do 1000 m2 (HSV a PSV)
 • e) od 500,00 € priemyselný objekt do 600 m2 (HSV a PSV)
 • f) od 700,00 € priemyselný objekt do 1000 m2 (HSV a PSV)

Odmena za väčší rozsah a obsah posúdenia sa dohodne písomne osobitne.

 

12.0      Konzultácia

 • a) 53,40 € / hod. osobná v technických veciach na pracovisku v Nitre.
 • b) 53,40 € / hod. osobná v technických veciach mimo pracovisko v Nitre.

 

13.0   53,40 € / každá začatá hodina + náklady za dopravu za osobnú účasť ako svedok na súdnom pojednávaní v oblasti stavebnej problematiky, prípadne vo veci vyhotoveného dokumentu SASDARS.

 

14.0     200,00 € + 80,00 €/hod. za technické poradenstvo pri zmenách projektu, alebo stavby.

 

15.0   Príprava kritérií výberového konania pre zhotoviteľa stavby a jeho výber:

 • a) od 300,00 € + 0,1 % z rozpočtovej, alebo dohodnutej ceny diela pre bytové domy.
 • b) od 300,00 € + 0,3 % z rozpočtovej, alebo dohodnutej ceny diela pre ostatné stavby.

 

15.1   Vyhodnotenie ponúk výberového konania pre zhotoviteľa stavby a jeho výber:

 • a) od 150,00 € + 0,05 % z rozpočtovej ceny diela pre bytové domy.
 • b) od 250,00 € + 0,08 % z rozpočtovej diela pre ostatné stavby.

 

16.0     Príprava kritérií výberového konania pre vyhotovenie projektu a projektanta stavby:

 • a) 350,00 €/ budova do 500 m2 zastavanej plochy a max. 4 podlažia, + 50,00 €/ďalšie podl.
 • b) 600,00 €/ budova nad 500 m2 do 1000 m2 zastavanej plochy a max. 4 podlažia, + 100,00 €/ďalšie podlažie;
 • c) 1000,00 €/ budova nad 1000 m2 + 100,00 €/každých 100 m2 zastavanej plochy , + 800,00 €/ďalšie podlažie.

16.1     Vyhodnotenie ponúk výberového konania pre vyhotovenie projektu a projektanta stavby:

 • a) 150,00 €/ budova do 500 m2 zastavanej plochy a max. 4 podlažia, + 50,00 €/ďalšie podl.
 • b) 250,00 €/ budova nad 500 m2 do 1000 m2 zastavanej plochy a max. 4 podlažia, + 100,00 €/ďalšie podlažie;
 • c) 350,00 €/ budova nad 1000 m2 + 100,00 €/každých 100 m2 zastavanej plochy , + 800,00 €/ďalšie podlažie.

Poznámka:

Samotný výber nevykonávame, vykonávame cenovú analýzu, prieskumnú činnosť referencií uchádzača, konzultácie a poradenstvo objednávateľovi, ktorý vykoná konečné rozhodnutie sám.

 

16.2   Poradenstvo a prípadne priama účasť v riešení spornej technickej alebo technicko-právnej veci:

 • a) od 80,00 €/úkon + 53,40 € / každá hod./osoba za osobnú účasť rokovaním v spore súkromného stavebníka alebo vlastníka stavby + dopravné náklady, alebo iné náklady ak to bude nevyhnutné (napr. ubytovanie nad vzdialenosť 200 km a úkon začal pred 10:00 hod a neskončil pred 16:00 hod.), alebo osobitná písomná dohoda.
 • b) od 100,00 €/úkon + 2% z hodnoty spornej otázky za osobnú účasť rokovaním v spore právnickej osoby ako stavebníka alebo vlastníka stavby, prípadne vykonávateľa stavby + dopravné náklady, alebo iné náklady ak to bude nevyhnutné (napr. ubytovanie nad vzdialenosť 200 km a úkon začal pred 10:00 hod a neskončil pred 16:00 hod.).

 

17.0   53,40 € / každá začatá administratívna hodina pre spracovanie písomností vo veci posudkov a stanovísk v technických veciach nad ich základnú odmenu, t.j. nad 16 hodín.

 

18.0   100,00 € / každá začatá administratívna hodina právnika pre spracovanie písomností vo veci posudkov a stanovísk v právnych veciach nad ich základnú odmenu, t.j. nad 8 hodín v prípade, že právne stanovisko je obsiahnuté v odbornom posúdení alebo stanovisku SASDARS, ak nebude medzi klientom a právnikom dohodnuté inak.

Poznámka:

Právne úkony našich spolupracujúcich právnických kancelárií sa riadia ich sadzobníkmi a sadzobníkmi SAK, prípadne osobnou dohodou.

 

19.0   0,50 € / km dopravné náklady (obsahuje cenu aj za cestu späť). Sadzba sa aktualizuje podľa priemernej výšky ceny PHM za 3 mesiace (kvartál).

 

20.0    3,00 € za každú fotografiu v posudku alebo v stanovisku nad základný počet 6 ks

21.0    Zľava z odmeny za niektoré služby v prípade, že sa jedná o chybnú realizáciu diela členom SASDARS, alebo o ne žiada člen SASDARS :

 

1) Posudok, alebo odborné stanovisko:

 • a) na rodinnom dome  zľava – 20,00 %;
 • b) na ostatných stavbách zľava – 10,00 % z ceny podľa tejto vykonávacej smernice.

 

2) Konzultácia:

 • a) osobná v technických veciach na pracovisku v Nitre – 20,00 %;
 • b) osobná v technických veciach mimo pracovisko v Nitre – 10,00 %.

 

3) Za technické poradenstvo pri zmenách projektu, alebo stavby – 20,00 %;

4) poradenstvo a prípadne priama účasť v riešení spornej technickej, alebo technicko-právnej veci – 10 %;

5) každá začatá administratívna hodina pre spracovanie písomností – 10 %;

6) každá začatá administratívna hodina právnika – 10 max. -20 %.

 

22.0   Iné náklady spojené s výjazdom v závislosti na rozsah činnosti v mieste konania sa účtujú v súlade s platnými zákonmi a smernicami. Pri výjazde nad 200 km a práca na mieste nad 3 hod. (bez obedovej prestávky a prestávky šoféra na ceste) sa účtujú minimálne ubytovacie náklady vo výške 40,00 €/osoba/noc.

 

23.0   Iné platené služby v oblasti problematiky stavebníctva vykonávame vždy podľa osobitnej dohody o rozsahu a odmene.

 

Rozhodnutím prezídia SKSR zo dňa 20.10.2016 neplatí dňom 1.11.2017 “VYKONÁVACIA SMERNICA VS – 05-2017/1” zo dňa 20.5.2017. Prípady objednané a neukončené ku dňu 31.10.2017 sa riadia smernicou VS – 05-2017/1.

Dňom  1.11.2017 platí “VYKONÁVACIA SMERNICA VS – 06-2017/10” zo dňa 20.10.2017.

 

Ivan Pauer

 

Prezident SASDARS

Dňa 20.10.2017