VYKONÁVACIA SMERNICA VS – 05-2017

Názov VS:   Technické poradenstvo a odborné posúdenie stavby alebo jej časti 

Účel VS:     

Poskytovanie stanoviska SASDARS, Odborného posudku, alebo vykonanie “Zápisu z obhliadky stavby” pre posúdenie správnosti vyhotovenia diela, zisťovanie alebo overovanie poruchy stavby, alebo jej časti, odborné technické posúdenie vizuálne prístupného aktuálneho stavu stavby alebo jej časti.

Dôvody vydania novej smernice:

Pre neaktuálnosť a nedostatky ktoré priniesla prax Prezídium SASDARS dňa 28.8.2016 na svojom mimoriadnom zasadnutí rozhodlo, že dňom 31.8.2016 rozhodnutím prezídia SASDARS skonči svoju platnosť “VYKONÁVACIA SMERNICA VS – 04-2014” zo dňa 28.8.2016.

Postup pri preberaní žiadosti o technické poradenstvo:

Sekretariát oboznámi vopred žiadateľa so znením VS-04-2016 podľa ktorej SASDARS postupuje. Žiadateľ potvrdí svojim podpisom na tlačive VS-04-2014 súhlas s cenou úkonov vykonaných pri obhliadke, súvisiacich úkonov s jej vykonaním a výstupov obhliadky, alebo doručí SASDARS objednávku. Objednávka môže byť doručená poštou, kuriérom, osbne alebo elektronicky na e-mailovú adresu poruchystavieb@sasdars.sk,

Základný cenník služieb :

1.1       Fyzická obhliadka stavby SASDARS : 32,00 €  za druhú a každú ďalšiu začatú hodinu.

1.2      Vypracovanie „Zápisu z obhliadky problematickej časti stavby” alebo “Protokolu o obhliadke časti stavby s odborným stanoviskom” v sume:

a)        150,- € / zápis o obhliadke jednej problematickej časti stavby – ak o obhliadku žiada fyzická, resp.súkromná osoba;

            200,- €/ dtto, ale právnická osoba, združenie a pod.,

b)        250,- € / Odborný posudok o odbornej technickej obhliadke jednej problematickej časti stavby  ak žiada fyzická – súkromná osoba;

            300,- €/ Odborný posudok o odbornej technickej obhliadke jednej problematickej časti stavby  ak žiada právnická osoba, združenie, spoločenstvo a pod.,

c)         od 300, € statické posúdenie jednej problematickej časti stavby, v závislosti na jej charakter a rozsah,

2.0     Odborný posudok na celú stavbu:

a)         6,00 € /m2 zastavanej plochy – Odborný posudok s odbornou technickou obhliadkou na celú stavbu do výmery 150 m2. Príplatok za každé ďalšie podlažie 1,00 €€ /m2 zastavanej plochy;

b)         3,50 € /m2 Odborný posudok s odbornej technickej obhliadkou na celú stavbu do výmery podlažia 500 m2. Príplatok za každé ďalšie podlažie 0,80 €€ /m2;

c)         2,40 € /m2 Odborný posudok s odbornej technickej obhliadkou na celú stavbu do výmery podlažia 1000 m2. Príplatok za každé ďalšie podlažie 0,70 €€ /m2;

d)         1,40 € /m2 Odborný posudok s odbornej technickej obhliadkou na celú stavbu nad výmeru podlažia 1000 m2. Príplatok za každé ďalšie podlažie 0,50 €€ /m2;

e)         0,70 € /m2 Odborný posudok s odbornej technickej obhliadkou na celú stavbu do výmery podlažia 5000 m2. Príplatok za každé ďalšie podlažie 0,40 €€ /m2;

f)         Zhotovenie sondy v závislosti na použitú technológiu a rozsah od 130,- €/sonda, viac ako dve sondy 100,- €/sonda. Cena môže byť aj v inej dohodnutej výške ak sa budú vzorky pripravovať pre externé laboratóriá bez ohľadu na druh stavby.

g)         Laboratórne analýzy vzoriek ………………………………………………od 600 €/ 1 analýza.

3.0      Pri závadách ak sa jedná o chybnú realizáciu diela členom SASDARS :

a)        na rodinnom dome  je poplatok 0,00 €;

b)        na ostatných stavbách je paušálna zľava – 30,00 % z ceny podľa tejto vykonávacej smernice.

4.0      Konzultácia osobná na pracovisku v Nitre  ………………………………. 15,60 € / hod./osoba

5.0      Konzultácia osobná na stavenisku  ………………………………………….. 20,20 € / hod./osoba

6.0      Písomné odborné stanovisko na doručený písomný doklad v technickej veci  … 23,40 € / hod.

7.0      Písomné odborné stanovisko na doručený písomný doklad v právnej veci ……… 23,40 € / hod.

8.0      Písomné odborné stanovisko na rozhodnutie úradu ………………. 23,40 € / hod.

9.0      Posúdenie a pripomienkovanie zmluvy o vykonaní stavebného diela …… 23,40 € / hod.

10.0   Vyhotovenie zmluvy o vykonaní stavebného diela …………………….. 20,75 € / hod.

11.0    Úkon v rámci technického zastupovania v písomnej forme v spore mimo súdneho konania  …. 90,00 €/úkon.

12.0   Dopravné náklady (obsahuje cenu aj za cestu späť). Sadzba sa aktualizuje podľa výšky ceny PHM …. 0,50 € / km.

13.0   Iné náklady spojené s výjazdom v závislosti na rozsah činnosti v mieste konania sa účtujú v súlade s platnými zákonmi a smernicami. Pri výjazde nad 250 km a práca na mieste nad 3 hod. (bez obedovej prestávky a prestávky šoféra na ceste) sa účtujú minimálne ubytovacie náklady vo výške 40,00 €/osoba/noc.

Rozhodnutím prezídia SASDARS dňom 1.2.2017  skončí svoju platnosť “VYKONÁVACIA SMERNICA VS – 04-2016” zo dňa 28.8.2016.

Ivan Pauer

Prezident SASDARS

Dňa 31.1.2017

 ……………………………………………….