ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

Podobná situácia je pri výbere a ralizácii samotného zateplenia obvodových stien. Vlastníci, ale aj niektorí správcovia si príliš veria v stavebných a technických veciach a vytvoria si výberové podmienky na základe kusých informácií z rôznych rozsiahlych propagačných materiálov s množstvom referencií, zväčša dodávateľsko obchodných firiem, ktoré nemajú vlastných realizačných pracovníkov. Stáva sa tiež, že podmienky sa prispôsobia možnostiam priateľov, známych, niekedy aj rodín, či spolubývajúceho v bytovom dome. Takmer vždy sa po takomto výbere z kruhov známych, alebo fieriem s neskutočnými benefitmi „ZADARMO“ neskôr stretávame s problémami v realizácii, v konečnej kvalite a samozrejme aj vyššej cene voči pôvodne schválenej. Na smolu a škodu vlastnikov však už býva zvyčajne neskoro, problém je na svete a peniaze vyplatené. Súďte sa potom so známym, rodinou, alebo s firmou, ktorej ste podpísali zmluvu s „ohromnými“ benefitmi a službami „ZADARMO“, ktoré by ste dostali častokrát za výrazne výhodnejších podmienok a pritom ešte zistíte, že všetko je inak a vaše oprávnené nároky sú nevymožiteľné, pretože firma nemá s kým opraviť poškodenú dodávku… Dovolím si upozorniť, že tu sa dejú neuveriteľné chyby s ďalekosiahlym dopadom na financie vlastníkov a medziľudské vzťahy, vrátane vzťahov správca – vlastníci. Aby správcovia a vlastníci predišli následným škodám a aj prípadným osobným  problémom plynúcich z možných podozrení  z klientelizmu, doporučujem aby si už pri rozhodnutí o „zateplovaní“ prizvali stavebného dozora, ktorý je znalý tejto problematiky a pomohol im nestranne a nezávisle stanoviť výberové podmienky už pri samotnom zamýšlaní sa nad „zateplením“ domu.
V súčasnosti  je veľkou módou pozvať na výberové konanie 5-15 možných dodávateľov z  celého Slovenska a  internetový portál v domnení, že tak získame nejlepšiu ponuku. Realita býva „najlepšie“ cez zvyčajne  opačná, je z toho ešte väčší zmätok, chaos a menej objektívna cena, pretože v najlepšom prípade si stavbu skutočne a podrobne pozrú 1-2 možní dodávatelia a tí budú vylúčení pre neprijateľnú cenu, pretože nacenia všetko, čo sa zabudovať správne musí a dom naozaj potrebuje…  Nech už to teda akokoľvek je, som toho názoru, aby sa vlastníci a správcovia nezameriavali na quantum všakovatých ponúk zvlášť, keď sa čerpá len komerčný úver, ale nech si navrhnú max.1-3 kandidátov s presne a podrobne definovanými technickými a administratívnymi podmienkami. Dokonca si dovolím doporučiť, nech si správcovia a vlastníci vyberú realizátora – dodávateľa obnovy bytového domu už pri spracovaní realizačného projektu hlavne na základe technologických kritérií a obhliadky skutočných stavieb dodaných kandidátom. Za mimoriadne dôležitý doporučujem aj rozhovor so správcom a zástupcom vlastníkov už takto obnoveného domu, prípadne nejakým námatkovo vybraným vlastníkom bytu v takom dome!! Sú s tým len pozitívne skúsenosti pre všetky zúčastnené strany! Kritérium ceny nech stanovia až do druhej polovice hodnotenia. V každom prípade nech sú hlavným kritériom technické parametre, ETICS systém, životnosť systému, záručný a pozáručný servis zhotoviteľa a výrobcu systému. Nedoporučujem aplikáciu anonymných „skladačkových“ zateplovacích systémov ETICS a systémov pod životnosť 20 rokov. Treba si uvedomiť, že úver budú vlastníci splácať 15-20 rokov a čo potom so systémom, ktorý dožije po 7-15 rokoch, alebo dôjde k jeho problémom krátko po záručnej lehote… Preto je veľmi dôležitá spolupráca so stavebným dozorom, statikom a kvalifikovaným projektantom, ktorí tieto podmienky a požatované technické parametre už podrobne spracujú v realizačnom projekte presne podľa potrieb domu. Taktiež považujem za nevyhnutné v prípade zateplovania vykonať ťahové a odtrhové skúšky už v rámci projektu a nie až tesne pred zahájením prác ich dodávateľom, ako sa to u nás bežne robí. Doporučujem pred spracovaním projektu aby stavebný dozor a technologický zástupca výrobcu ETICS posúdili  a otestovali technické možnosti a vlastnosti povrchu obvodového plášťa pre montáž konkrétneho systému a výsledok tohoto posúdenia  odovzdali projektantovi, ktorý túto skutočnosť zahrnie do realizačného projektu. s návrhom riešenia prípadných problémov. V tejto súvislosti si dovolím dať do zvýšenej pozornosti aj diagnostikovanie stavu spár medzi panelmi., čo sa často podceňuje a vlastníci neradi v rámci zateplenia realizujú, pretože ide o dosť náročnú prácu a nie lacnú… Stáva sa, že po otvorení spoja medzi panelmi vytečie niekoľko litrov hrdzavej vody. Projektant má časový a technický priestor v rámci projektu riešiť prípadné problémy, čo po nástupe stavebnej firmy už bude riešiť dodávateľ s negatívnym dopadom na cenu diela v neprospech vlastníka. Zhotovitelia nech svoje ponuky vyhotovia už na konkrétny systém  a presne na základe realizačného projektu. Len v takomto prípade je reálne objektívne porovnanie dodávateľských schopností a cien, pretože vlastníci a správcovia budú  porovnávať porovnateľné.
Autor: Ivan Pauer, prezident SASDARS

((1) Zdroj: MVRR SR )

30.apr.2011