AKTUALITY

Ministrovi dopravy a výstavby Slovenskej republiky pánovi Árpádovi Ěrszegovi SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky  od novembra 2016 poslali piaty návrh na novelu zákona č. 50/1976 Zb, (stavebný zákon) z kategórie bezpečnosti stavieb vo veci riešenia krízového stavu stavieb.

1. Nariadenie  Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa ……2016 o príprave a udeľovaní osvedčení odbornej spôsobilosti pre výkon majstra stavebnej výroby,stavbyvedúceho a pre výkon stavebného dozoru z osobitných dôvodov.

2. Návrh zmien v zákone č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

3. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa ……2016
o projektovej príprave a projektovej dokumentácii stavieb.

4. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa ……2016
o Vybraných činnostiach vo výstavbe.

5. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa ……2017
o údržbe stavieb a o vyprataní a uzatvorení stavieb.

Sme zvedaví či sa aj na tento návrh MDV SR vykašle tak, ako na predchádzajúce, ktoré údajne budú možno riešiť, keď budú v koncepcii prípravy stavebného zákona údajne pripravovanej ministerstvom, to znamená nikdy…

Premýšľame nad osobnou zodpovednosťou tých, ktorým sme dali legislatívne riešenia a tí nič nevykonali a dôjde k nejakej havárii stavieb a budú aj mŕtvi.

Autor: sekretariát SASDARS

Naša organizácia SASDARS, sa venuje aj diagnostikovaniu porúch stavieb opäť obdržala žiadosť o pomoc od správcu budovy pri riešení technických problémov ním spravovanej novostavby v Komárne.

Len pre informáciu odborníci zo  SASDARS od roku apríla 2014 do decembra 2016 odborne pomáhali až v 40 prípadoch prípadoch. Prevážna väčšina porúch sa týkala chybného zateplovania a obnovy bytových domov (13), problémy so strechami (11), podmáčanie a vlhnutie stavebných konštrukcií (4), havarijný stav stavebných konštrukcií stavieb ako celku (7), nebezpečný stav stavebných konštrukcií s ich možným kolapsom (5). V roku 2014 SASDARS pomohol v troch (3) prípadoch, v roku 2015 jedenásť prípadov (14) a v roku 2016 dvadsaťšesť prípadov (23)…

Vzhľadom na obmedzené kapacity našej organizácie SASDARS sme dňa 1. 2. 2017 uzatvorili s SKSR Stavebnou komorou Slovenskej republiky dohodu o spolupráci v oblasti odbornej pomoci a spolupráce pri posudzovaní poruchových stavieb. SASDARS súčasne od 1. 2. 2017 nebude vykonávať poradenstvo v problematike stavebných konaní a v právnych problémoch v oblasti stavebníctva. Túto problematiku, ktorou sa zaoberal SASDARS preberá od 10. februára 2017 SKSR .

Dnes 3. 2. 2017 sme spolu s odborníkmi z SKSR vykonali vstupnú obhliadku polyfunkčného domu, ktorého vlastníci a správca majú problémy so zatekaním strechy a vlhnutím obvodového muriva. Po vykonaní obhliadky sme však zistili vážne, základné chyby vyhotovenia konštrukcie krovu, chybne vyhotovenú hydroizoláciu základového múru. Najhoršie však je, že sa nám na základe predchádzajúceho telef. opisu stropu podzemnej garáže správcom potvrdilo podozrenie zo statickej poruchy.

Boli sme povinní upozorniť na problém stropu podzemnej garáže a zakázať jej používanie počas vyhotovenia sanačného projektu a sanácie samotnej. Momentálne naši odborníci pracujú na posudzovaní ďalších možných dôsledkov a návrhu opatrení. Isté však je, že strop podzemnej garáže tejto novostavby je rizikový a musí byť prioritne riešený.

Záverom musíme konštatovať, že nie len z nášho pohľadu, ale aj z pohľadu médií chyby stavieb všetkého druhu neubúdajú. Pred niekoľkými dňami sa zrútil strop na práve realizovanej novostavbe na Krížnej ulici v Bratislave, našťastie bez ľudských obetí. V Prešove máme v riešení ďalšie problematickú novostavbu, v Spišskej Novej Vsi problematickú obnovu bytovky etc. Tu musíme len konštatovať, že problematické novostavby pribúdajú so stále závažnejšími problémami a nie len nám, ale aj súdnym znalcom ! Náš kmeňový tím už kapacitne nestíha riešiť problémy vlastníkov stavieb a musíme priberať ku spolupráci aj externých špecialistov.  Pre stále vážnejšie poruchy sme začali spolupracovať aj s laboratóriami na Slovensku a v zahraničí a právne problémy sme odovzdali od 1.2.2017 SKSR Stavebnej komore Slovenskej republike. Príčiny tohto neklesajúceho marazmu Slovenského stavebníctva nie len my, ale aj úradníci v stavebných úradoch, vidíme hlavne v problematickej projektovej príprave, v chýbajúcich vykonávacích projektoch a v absentujúcej serióznej odbornej príprave s cieleným celoživotným vzdelávaním na všetkých úrovniach výstavby.

Väčšina zahraničných investorov vyžaduje vykonávacie projekty bez ohľadu na to či im to náš deformovaný zákon prikazuje alebo nie.  Ak pridáme k chybnému projektu, nekvalifikovanú montáž a nekvalifikované vedenie stavby stavbyvedúcim, potom k nešťastiu nemusí byť ďaleko. Problémom tiež je, že mnohé stavby majú stavebný dozor len kvôli pečiatke na dokladoch, a keď celú stavbu vykonáva firma, nepotrebujete ani stavebný dozor. Jeden z výsledkov je na fotografiách nebezpečného stropu najnovšieho prípadu. 

Naša komora v novembri roku 2016 poslala ministerstvu dopravy a výstavby 4 návrhy na riešenie práve týchto problémov. Ku dnešnému dňu nám MDaV SR na ne vôbec nereagovalo.  TASR našu dodanú tlačovú správu zredukovalo len na otázku či MDaV SR pripravuje nový stavebný zákon, alebo nie s poznámkou, že spolupracuje len s relevantými odborníkmi. Naša komora má 90% členov stavbárov z praxe, koľko ich má ministerstvo na vedúcich postoch počnúc jeho šéfom s tajomníkmi, riaditeľmi a nakoniec ostatných úradníkov ?

Zoberie si ministerstvo na hmotnú a právnu zodpovednosť budúce havárie stavieb, keď má od novembra 2016 na stole legislatívne návrhy s preventívnym obsahom riešenia zodpovednosti, povinnosti a práv všetkých odborníkov v stavebnom procese okrem úradníkov na stavebných úradoch ?

Stavebníkov a investorov vystríhame a odporúčame im :

NESTAVAJTE BEZ VYKONÁVACIEHO PROJEKTU A ZEBEZPEČTE SI STAVEBNÝ DOZOR OD VÝBERU PROJEKTANTA, PROBLÉMY STAVIEB NEUBÚDAJÚ !!!!  NEHĽAĎTE NA TO ČI VÁM TO ZÁKON PRIKAZUJE, ALEBO NIE A BUĎTE ZODPOVEDNÍ SAMI KU SEBE PRI VÝBERE LACNEJ ALEBO KAMARÁTOVEJ STAVEBNEJ FIRMY !!!

Ivan Pauer

Prezident SASDARS

 

Nedostatok kvalifikovaných pracovných síl v stavebníctve môže ovplyvniť len MDVRR a MŠVVŠ a kvalitná legislatíva.

Na stavebnom trhu dlhodobo chýbajú kvalifikovaní pracovníci. Podľa Slovenskej asociácie stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb SASDARS je to prirodzený dôsledok zdeformovaného systému vzdelávania na všetkých stupňoch. Ministerstvo školstva a MDVRR riešenia odkladali a dnes na to môžu doplatiť štátne zákazky zníženou kvalitou a zvýšenou cenou.

Po roku 1990 sa na základných školách rôznymi opatreniami odstránili všetky formy polyfunkčnej výuky, teda práca s drevom, kovom, pestovateľské práce a pod. Zanikla tiež praktická výuka technikov v zrušených slovenských podnikoch v oblasti strojárstva a stavebného priemyslu. V stredoškolskom a vysokoškolskom vzdelávaní sa v súčasnosti uprednostňujú hlavne humanitné smery, marketing, manažment, obchod a iné nevýrobné odbory. „Takto sme si v niekoľkých generáciách sami zlikvidovali záujem o výrobné odvetvia hlavne v tých našich, niekoľko sto rokov budovaných tradičných kľúčových odvetviach ako poľnohospodárstvo, stavebníctvo a strojárstvo. Naše školstvo za posledné dve desaťročia vyprodukovalo množstvo neupotrebiteľných politológov, sociológov, enviromentalistov, ekonómov, rôznych manažérov a analytikov na všetko možné.“

Dnes v slovenskom stavebníctve akútne chýbajú remeselníci prakticky z celého jeho spektra – klampiari, tesári, kúrenári i murári. Skúsení i mladší remeselníci sa úspešne uplatňujú prakticky vo všetkých riadiacich a kontrolných funkciách priamo na stavbách a v projekciách v zahraničí a nemajú záujem vrátiť sa v aktívnom veku domov. „O manuálne remeselné profesie drvivá väčšina našej mládeže už nemá záujem. V rodinách a na školách sme našu mládež naučili vo všetkom spoliehať sa na počítače a úspešne ju naďalej odlučujeme od reálneho života.

Riešením môže byť len zmena vo vzdelávacom systéme na všetkých stupňoch. Je potrebné znovu zaviesť základy polyfunkčnej výuky na základných školách a podporovať praktické vyučovanie na stredných školách. „Tieto opatrenia môže ovplyvniť len Ministerstvo školstva v spolupráci s MDVRR. Je potrebné celoplošne prehodnotiť systém nášho vzdelávania hlavne na školách prvého a druhého stupňa, následne na odborných a stredných školách, vrátiť stavebníctvu klasické celosvetovo uznávané štandardy kvalifikácií v celom spektre. Ku tomu je však potrebná kvalitná legislatíva v podobe skutočne úplne nového Stavebného zákona.“

Nevyhnutné je tiež zaviesť efektívne vzdelávanie pracovníkov v stavebnom sektore. Doterajší spôsob osvedčovania odbornej spôsobilosti pre výrobné činnosti prostredníctvom SKSI je nefunkčný, organizácia od roku 2009 nespĺňa podmienky osvedčovania pre stavebnú výrobu podľa zákona č. 455/1992 Zb. živnostenský zákon v § 7 odst.1. a tiež v §7a. a §22. a zákona č. 568/2009 Zb. „O celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. „Naopak naša organizácia SASDARS, ktorá je už takmer tretí rok pripravená a akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR vykonávať vzdelávanie stavebníkov ministerskí úradníci MVSR, MDVRR SR a SKSI od akreditačného procesu doposiaľ bránia preskúšavať a následne vydávať osvedčenia odbornej spôsobilosti pre kvalifikáciu stavbyvedúci a stavebný dozor.“ Podľa mojich skúseností ministerstvá a niektoré stavovské a iné lobbyngové organizácie v stavebníctve neuznávajú a považujú za zbytočnú, vo svete všeobecne známu a u nás na stavbách 23 rokov chýbajúcu kvalifikáciu majster stavebnej výroby.

Čo sa týka vydávaní osvedčení Odbornej spôsobilosti pre stavbyvedúceho a Stavebný dozor, SKSI v skutočnosti vydáva „Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti“ neakreditovanou autorizačnou komisiou projektantov po 2 – dňovom seminári. Tento stav trvá už roky a kvalita výrobných stavebných odborníkov klesá, čo dosvedčujú aj medializované poruchy a havárie a sťažnosti stavebníkov. Paradoxne sama SKSI si sťažuje na klesajúcu odbornosť vo výrobnej sfére a zubami nechtami sa bráni aby osvedčovala a skúšala iná organizácia ako SKSI…

Vyvstáva otázka, či je slovenské stavebníctvo, jeho legislatíva a odbornosť naozaj len vecou lobbyingu, osobných záujmov, a nie zdravého rozumu, kvality a bezpečnosti.

Autor: Ivan Pauer

Zdravý rozum a legislatíva pre Slovenské stavebníctvo a stavebné úrady dostali šancu.

Pán minister dal slovenskej legislatíve pre stavebníctvo šancu na reparát tvorby naozaj NOVÉHO STAVEBNÉHO ZÁKONA. Nech už boli dôvody na stiahnutie akékoľvek, ukončil trápenie s rekonštrukciou a oživením pôvodného návrhu zákona z roku 2006 z čias vlády Mikuláša Dzurindu. Zákon bol veľmi ťažko čitateľný, nezrozumiteľný a vôbec nie koncepčný vychádzajúci zo Slovenských alebo svetových tradícií administrovania, pripravovania a uskutočňovania stavieb.

Predložený zákon vytváral vo svete neexistujúce funkcie územný plánovač, stavebný dozorca, technický dozorca, zrušil pojem „Stavebný poriadok“ a nahradil ho za nič nehovoriaci „Výstavba“, a pod. Nevyžadoval riadenie stavieb bežnou tradičnou funkciou Majster stavebnej výroby, nemal vyhranený systém činnosti stavebného dozoru a stavbyvedúceho.

Tvorcovia absolútne obišli potrebu vykonávania manuálnych aplikačných prác kvalifikovanými remeselníkmi t.j. murármi, tesármi, klampiarmi a pod. čo má u nás viac ako 23 rokov negatívny dopad na potrebu výchovy remeselníkov, ktorí nám dnes akútne chýbajú.

Stiahnutý návrh zákona tiež  obchádzal potrebu vydávania osvedčení odbornej spôsobilosti pre kvalifikáciu Majster stavebnej výroby, Stavbyvedúci a Stavebný dozor podľa  §7, §7a odst.č.1; č.2. a § 22, odst.1 písm.c) a e) zákona Slovenskej národnej rady č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní  v  znení neskorších predpisov v znení zákona Slovenskej národnej rady č.568/2009 o celoživotnom  vzdelávaní v znení neskorších  predpisov. Návrh zákona udržiaval provizórny stav vydávania týchto osvedčení z roku 1992 v zákone č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v § 1. odst.(1) písm. d) a v § 31. Odst. (2) písm. j), t.j. nevzdelávajúcej organizácii projektantov, ktorá nemá nič spoločné s výrobnou sférou stavebníctva. Na tieto a na mnohé ďalšie ešte väčšie problémy návrhu predloženého zákona poukazuje naša organizácia už od r.2012, ale nebola počúvaná ani s našim návrhom stavebného poriadku, ktorý sme predložili ešte v dec. roku 2012. Ostatne vyše 3000 pripomienok hovorí samo za seba…

Veríme, že Vláda Slovenskej republiky prehodnotí doterajší spôsob tvorby tohto mimoriadne dôležitého zákona a pri tvorbe nového zákona dá prednosť pragmatizmu, systému, tradičným nepolitickým a nekomerčným, vo svete stovky rokov zabehnutým vzťahom, pri príprave a uskutočňovaní stavieb. Zoberme si príklad z pôvodného zákona z roku 1976, ktorý bol pre svoju logiku, systém a konštrukciu vzorom aj pre západoeurópske krajiny. Tvorbu nového zákona treba zveriť hlavne stavebným praktikom a nie teoretikom, obchodníkom a rôznym lobistom.

Autor: Ivan Pauer

So zmiešanými pocitmi sme prijali mediálnu informáciu, že vláda schválila a posunula návrh tzv.“ÚPLNE NOVÉHO stavebného zákona“.

Napriek ku skutočnosti, že pán štátny tajomník Ing.Palko v rozhlasovej debate s poslancom Miroslavom Ivanom tvrdil, že so všetkými organizáciami a združeniami v stavebníctve posledný návrh spracovatelia prerokovali a za naše združenie môžeme potvrdiť, že s nami rokované nebolo a nebol nám ani poslaný návrh zákona. Každú verziu zákona nám poslali naši sympatizanti s požiadavkou o názor, alebo aby sme ho využili ako uznáme za vhodné. Toľko na úvod.

Návrh zákona v parlamente:

Zákon je systémovo chaotický, ustanovenia zo stavebného poriadku sú vložené do úvodu pred územné plánovanie.Uvedieme v skratke niektoré zo základných problémov návrhu:

§ 12, 13 a 14 patria do stavebného poriadku !

§ 12 Nepovolená stavba

 (1) Nepovolenou stavbou je stavba uskutočňovaná bez územného rozhodnutia alebo bez stavebného povolenia, ak sa vyžadujú podľa tohto zákona, a stavba uskutočňovaná v podstatnom rozpore s nimi. Podstatným rozporom sa rozumie taký rozpor uskutočňovanej stavby so zastavovacími podmienkami, ktorý vyžaduje nové stavebné povolenie.

Ustanovenie je nejednoznačné pretože dáva možnosť stavať bez stavebného povolenia na základe územného rozhodnutia, pretože stavebné povolenie je dané ako variantné druhoradé riešenie ako „alebo“. Ustanovenie dáva možnosť obísť stavebné povolenie pretože postačuje mať v územnom pláne lokalitu vyčlenenú ako na výstavbu… Druhá veta toto len potvrdzuje pretože uprednostňuje zastavovacie územné podmienky, ktoré patria do zákona o územnom plánovaní…  Inými slovami som toho názoru, že ak podľa tohto ustanovenia postavíte stavbu na území pre výstavbu podľa územného rozhodnutia, nedopustíte sa nepovolenej stavby a všeto ostatné je zbytočné riešiť, sankčne nie ste stíhateľný. Toto je vlastne stavebné povolenie alebo forma ohlásenia. (Zadné dvierka na čierne stavby)

(2) Stavba sa nepovažuje za nepovolenú, ak počas jej uskutočňovania alebo kolaudácie bolo územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie zrušené správnym orgánom v rámci prieskumu právoplatného rozhodnutia alebo súdom v správnom súdnictve z dôvodu, ktorý stavebník nezavinil. O takejto stavbe sa rozhodne v novom konaní.

 § 13  Neohlásená stavba

(1) Neohlásenou stavbou je stavba uskutočňovaná bez územného súhlasu alebo bez stavebného súhlasu alebo v podstatnom rozpore s nimi. Podstatným rozporom sa rozumie taký nesúlad uskutočňovanej stavby so zastavovacími podmienkami, ktorý vyžaduje nové ohlásenie alebo vyžaduje územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie.

Ustanovenie je nejednoznačné pretože dáva možnosť stavať bez ohlásenia na základe územného súhlasu (viď aj §12 čo je v zásade dtto), pretože stavebný súhlas je daný ako variantné druhoradé riešenie ako „alebo“. Ustanovenie dáva možnosť obísť ohlásenie pretože postačuje mať v územnom pláne lokalitu vyčlenenú na výstavbu a vybaviť si územný súhlas čo nebude problém ak je územie pripravované na zástavbu… Druhá veta toto len potvrdzuje pretože uprednostňuje zastavovacie územné podmienky, ktoré patria do zákona o územnom plánovaní…  Inými slovami som toho názoru, že ak podľa tohto ustanovenia postavíte stavbu na území pripravovanom alebo už určenom pre výstavbu podľa územnéhosúhlasu , nedopustíte sa nepovolenej stavby a všeto ostatné je zbytočné riešiť, sankčne nie ste stíhateľný.

(2) Územným súhlasom sa rozumie písomné oznámenie obce, že súhlasí so zmenou využívania pozemkov podľa ohlásenia.

Toto je vlastne stavebné povolenie alebo forma ohlásenia. (Zadné dvierka na čierne stavby)

(3) Stavebným súhlasom sa rozumie písomné oznámenie stavebného úradu, že súhlasí so stavbou, zmenou stavby alebo stavebnou úpravou podľa ohlásenia.

(14) Zmena stavby

Zmenou stavby sa rozumie prístavba alebo nadstavba existujúcej stavby, …

Prístavbou sa rozumie pôdorysné …

Nadstavbou sa rozumie zvýšenie…

Toto sú totálne zbytočné poučky prenesené zo strednej učňovskej stavebnej školy… Vie to každý laik so vzdelaním ZŠ  …Patrilo by to aj tak do stavebného poriadku v úvode to nemá čo hľadať…

§ 15 Stavebné úpravy

Toto sú totálne zbytočné poučky prenesené zo strednej učňovskej stavebnej školy… Vie to každý laik so vzdelaním ZŠ  …

§ 16 Udržiavacie práce

Toto sú totálne zbytočné poučky prenesené zo strednej učňovskej stavebnej školy… Vie to každý laik so vzdelaním ZŠ  … Patrilo by to aj tak do stavebného poriadku v úvode to nemá čo hľadať…

§ 17 Stavenisko

Toto sú totálne zbytočné poučky prenesené zo strednej učňovskej stavebnej školy… Vie to každý laik so vzdelaním ZŠ  … Patrilo by to aj tak do stavebného poriadku v úvode to nemá čo hľadať…

§ 18 Stavebný denník

Patrí by to aj tak do stavebného poriadku v úvode to nemá čo hľadať…

§ 20 Stavebná dokumentácia

Patrí to do stavebného poriadku v úvode to nemá čo hľadať…

Druhá hlava

Povoľovanie a uskutočňovanie stavieb

§ 61 Projektant nosných konštrukcií

Nezmysel, veď potom by sme museli mať projektanta na nenosné konštrukcie, projektanta na vodorovné konštrukcie a podobne…

§ 62 Kontrolný statik

Myšlienka dobrá ale nerealizovateľná a na Slovensku už vôbec. Chcel by som vidieť statika živnostníka, ktorý bude kontrolovať kolegu ako to urobí... Na zákonnú úradnú kontrolu projektu je potrebný verifikačný úrad tak oko je v zahraničí napr. vo Francúzsku a pod.

§ 63 Stavebný dozorca pre jednoduché stavby (dobrovoľný…)

64 Stavebný dozorca pre vyhradené stavby (dobrovoľný…)
Stavebný dozor rozdelili na dva dozory a z dozoru je dozorca ako vo väznici…

Keď máme povinnú kontrolu, skúšanie a certifikovanie materiálov pre stavby, prečo nemáme aj povinný stavebný dozor kontrolujúci správnosť technologických postupov a zabudovanie týchto materiálov do stavby. To už nevadí že super certifikovaný materiál nám pekár zabuduje nesprávne  a nikto to nemusí skontrolovať ?

Nevymýšľajme nové nikde nefungujúce nezmyselné funkcie aby ktokoľvek mohol zarábať na nových pečiatkach!

Problémom stavebníctva nie sú čierne stavby, tie sú skutočným problémom v rozsahu cca 1-2 % a krycím manévrom pre verejnosť. Problémom je nesystémová legislatíva pre výstavbu zdeformovaná neskutočným množstvom nesystémových zmien počas všetkých doterajších vlád – VŠETKÝCH !!  

Ďalší problém je pyramídový systém dodávateľsko odberateľských vzťahov, vysúťaženie zákazky firmou, ktorá ani nemá zamestnaných stavbárov ale len právnikov, ekonómov a obchodníkov. Je nejasná až chýbajúca zodpovednosť za stavebné dielo, anarchia v oceňovaní všetkých stavebných činnostiach od cien za projekt cez stavebné práce, materiály až po riadiacich a kontrolných pracovníkov a aj tento návrh zákona ktorý vychádza zo stiahnutého zákona z roku 2006 aj keď pomiešali časti stavebného poriadku do úvodu a uzemné plánovanie nadradili nad stavebné konanie a takto to vlastne celé zmiešali aj s územnuým plánovaním a so školskými definíciami na úrovni stavebného odborného učilišťa.

Toto je len výber z množstva problémových ustanovení zákona, nech sa s tým už poslanci potrápia. Najlepšie by bolo začať robiť zákon znovu a poriadne.

Redakcia SASDARS