Nezaradené

 

16. ročník odborných seminárov CSS o strechách

T é m a :

POZNATKY A SKÚSENOSTI CSS – PROJEKT vs. REALIZÁCIA

Riešenie kritických detailov striech  

Termín / miesto:  

20. 2. 2019   Banská Bystrica  

21. 2. 2019   Nitra

26. 2. 2019   Košice  

27. 2. 2019   Žilina  

Vážení kolegovia.        

CSS v spolupráci so svojimi partnerskými členmi organizuje odborné semináre, na ktorých Vám budú poskytnuté aktuálne informácie v oblasti striech.

Veríme, že Vás téma a prednášajúci zaujali a tešíme sa opäť na stretnutie s Vami.

Viac informácií nájdete v prílohách. Semináre sú bezplatné.

Dňa 2. mája 2018 vo veku 76 rokov nás opustil spoluzakladateľ a čestný člen našej organizácie, vynikajúci odborník – statik a priateľ Ing. Milan Čaprnda, Eur Ing., PhD.

Milan Čaprnda, bol pre nás a Slovenské stavebníctvo veľkým prínosom obzvlášť v posledných rokoch, kedy sa ako jeden z mála odborníkov venoval poruchám a kritickým stavom panelových sústav bytových domov. Vďaka jeho otvorenosti a ochote vždy poradiť a pomôcť kolegom pomohol v špecializácii na tieto problémy aj niekoľkým ďalším kolegom, ktorí  pokračujú v jeho ceste.

Sme presvedčení, že jeho pôsobenie, skúsenosti, odbornosť a originálne technické riešenia  zanechalo významnú stopu v oblasti bezpečnosti stavieb. Dielo a skúsenosti Milana však zostávajú v nás.

Bohužiaľ Slovenskému stavebníctvu jeho odchod z našich radov ale aj verejnosti bude chýbať.

Rozlúčka bude dňa 7. mája 2018 v Bratislavskom Krematóriu o 8:45 hod.

 

Česť jeho pamiatke! 

Ivan Pauer,

prezident a prezídium SASDARS

9. medzinárodná konferencia / 19th International Conference
TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2017
Quo vadis tepelná ochrana budov
THERMAL PROTECTION
OF BUILDINGS 2017
Quo vadis thermal protection of buildings
Pod záštitou ministra Arpáda Érseka
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Under the auspieces of Minister Arpád Érsek
Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic
25. – 26. máj 2017
Vysoké Tatry – Štrbské Pleso
25th -26th May, 2017
The High Tatras – Štrbské Pleso,
Slovak Republic
PROGRAM KONFERENCIE
PROGRAMME OF CONFERENCE
Sekretariát konferencie/Secretary
of the conference:
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
Ing. Eugénia Kiselyová
Koceľova 15
815 94 Bratislava, Slovak Republic
Tel./fax: + 421 2 50207650
Tel. sekr. ZSVTS: + 421 2 502 076 49
e-mail: stav@zsvts.sk
www.zsvts.sk
GENERÁLNY PARTNER
    
Program na stiahnutie

Teplo pozvanka 30032017 web

Prihláška na stiahnutie v pdf

Prihláška na stiahnutie v word

  
  
  

Ministrovi dopravy a výstavby Slovenskej republiky pánovi Árpádovi Ěrszegovi SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky  od novembra 2016 poslali piaty návrh na novelu zákona č. 50/1976 Zb, (stavebný zákon) z kategórie bezpečnosti stavieb vo veci riešenia krízového stavu stavieb.

1. Nariadenie  Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa ……2016 o príprave a udeľovaní osvedčení odbornej spôsobilosti pre výkon majstra stavebnej výroby,stavbyvedúceho a pre výkon stavebného dozoru z osobitných dôvodov.

2. Návrh zmien v zákone č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

3. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa ……2016
o projektovej príprave a projektovej dokumentácii stavieb.

4. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa ……2016
o Vybraných činnostiach vo výstavbe.

5. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa ……2017
o údržbe stavieb a o vyprataní a uzatvorení stavieb.

Sme zvedaví či sa aj na tento návrh MDV SR vykašle tak, ako na predchádzajúce, ktoré údajne budú možno riešiť, keď budú v koncepcii prípravy stavebného zákona údajne pripravovanej ministerstvom, to znamená nikdy…

Premýšľame nad osobnou zodpovednosťou tých, ktorým sme dali legislatívne riešenia a tí nič nevykonali a dôjde k nejakej havárii stavieb a budú aj mŕtvi.

Autor: sekretariát SASDARS

Vážená verejnosť,

SKSR-TV-KANAL-UVOD

 

dnešným dňom SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky začala informovať svojich členov a širokú verejnosť o názoroch a činnosti komory k problémom Slovenského stavebníctva. SKSR ako aj naša asociácia má ako prioritný záujem vo svojej činnosti vykonať všetky možné kroky pre zabezpečenie odbornosti, kvality a bezpečnosti stavieb na Slovensku.

 

Žiaľ pre ignoranciu a zrejme aj pre klientelistický postoj k organizácii SKSI zodpovedných úradníkov na MDVRR SR, dnes MDV SR a MVSR je príprava stavebných odborníkov a stav stavebníctva v celom jeho spektre v neustále upadajúcej úrovni.

SKSR-TV-KANAL-UVOD-PERSONALNY

 

Odporúčame verejnosti pozrieť si tieto informácie.

 

 

 

 

Sekretariát SASDARS.